siiir.jpg (139 KB)

Şiir Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 16840 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 16840 ürün görüntüleniyor.

Şiir Kitapları Nedir?

Şiir, duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli bir düzen içerisinde kullanarak bir olayı veya bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme biçimidir. Şiir, geçmişten günümüze insanlar tarafından sevilerek okunmuş ve yazılmıştır. Duygu ve düşüncelerin ön plana alınarak yazıldığı bu sözler her kesimden insanın dikkatini çekmektedir. Konusuna göre farklı duyguları hedef alan şiirler, yazılış biçimi ve kullanılmış olan sözcüklerle farklılık göstermektedir. Şiir, insanlıkla birlikte gelişip değişmiştir ve asırlardır insanoğlunun hayatında yer almaktadır. Her insanda farklı duygular uyandıran şiirler, yazarlarına göre farklı kategorilere ayrılmıştır. Her yazar şiir yazarken farklı konuları ele alarak okuyucularına seslenmektedir. Bu durumu göz önüne alan okurlar ise buna göre şiir kitabı seçiminde bulunmaktadır. Her okuyucusunda farklı duyguları çağrıştıran şiir kitapları aynı zamanda okurların kişisel ve ruhsal gelişimine de katkı sağlamaktadır. Şiirlerin insana sağladığı katkılar aşağıda listelenmiştir.

 • Şiir okumak insanların hayal güçlerinin artmasını sağlamaktadır.
 • Şiir okuyan insanların sezme gücünde ve duyularında gelişim meydana gelmektedir.
 • Şiir ezberi yapmak belleğin ve dikkatin gelişimine katkı sağlamaktadır.
 • Herhangi bir ortamda şiir okumak bireylerin özgüvenlerinin artmasına katkı sağlamaktadır.
 • Şiir okuyan insanların tonlama ve vurgu yetenekleri gelişmektedir.
 • Şiir okumak, diksiyonu geliştiren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
 • Düzenli bir şekilde şiir okuyan ve ezber yapan insanların anlama ve kavram becerileri gelişmektedir.
 • Şiir ile öğrenme arasında bir bağ bulunmaktadır. Eski zamanlardan beri şiir eğitimin parçalarından biri olmuştur. Öğrenmesi zor olan bir bilgi şiir şekline getirilerek insanların öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.
 • Şiir okumak insanlarda sanat zevkini geliştirmektedir.

Şiir kitapları içerisinde yer alan şiirlerde günlük yaşamdan çokça örnekler kullanılmaktadır. İnsanların günlük yaşamına dair izler taşıyan şiir, okurların dikkatini çekmektedir. Şiir kitapları toplumu baştan aşağı incelemektedir. Toplumla içli dışlı olan şiirler, çoğu zaman aşk temasını işleyen şiirlerdir. Aşk şiirleri geniş bir okuyucu kitlesi tarafından tercih edilmektedir. Şiir kitapları aşk, toplum, yalnızlık, neşe, sevinç, ölüm, özgürlük, vatan sevgisi vb. pek çok konuya değinmektedir. 

Şiirin Yapı Unsurları Nelerdir?

Şiirin yapısı anlam ve ses kaynaşması üzerinden oluşmaktadır. Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, kıt’a, bent ve mısra denilmektedir. Dize, beyit, dörtlük gibi birimlerle; ölçü, kafiye düzeni, tema ve imgeler belli bir bütün oluşturarak şiirde yapıyı meydana getirmektedir. Bir şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük nazım birimine mısra denilmektedir. Türk edebiyatında değişik dönemlerde farkı nazım birimleri kullanılmıştır. Nazım birimleri şu şekilde listelenmektedir:

 • Mısra (Dize): Coşku ve heyecanı ifade eden metinlerde yani şiirde bir yapı oluşturan her satıra mısra denilmiştir. Mısra en küçük ve anlamlı nazım birimidir. Bir şiirin parçası olabileceği gibi kendi içinde bağımsız bir bütün de olabilmektedir. Şiirde geçen en güçlü, güzel, akılda kalıcı ve çarpıcı mısraya mısra-i berceste denilmektedir.
 • Beyit: İki mısradan oluşan nazım parçasına beyit denilmektedir. Divan edebiyatındaki gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri beyitlerden oluşmaktadır.
 • Bent: Bir şiiri oluşturan parçaların her birine bent denilmektedir. Beyit ve dörtlükteki dize sayısı bellidir, ancak bentlerdeki dize sayısı değişebilmektedir.
 • Dörtlük (Kıta): Dört mısradan oluşan nazım biçimine kıta adı verilmektedir.

Şiirlerin, kafiye düzenine, mısra sayısına göre aldıkları şekle nazım şekli denmektedir. Türk edebiyatında çeşitli zamanlarda kullanılan nazım şekilleri şu şekildedir:

 • Koşuk: “Sığır” olarak adlandırılan avlar esnasında söylenen şiirlerdir. İçeriği çoğunlukla doğa, aşk, savaş ve yiğitlik konularından oluşmaktadır.
 • Sagu: “Yuğ” ismi verilen ölüm törenlerinde, ölen kişinin erdeminin ve hissedilen acıların anlatıldığı şiirlerdir.
 • Destan: Toplumun derinden etkilendiği olaylar sonucunda halkın arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne verilen isimdir.
 • Mani: Başta aşk olmak üzere hemen her konuda 7’li hece ölçüsü ile söylenen ve tek dörtlükten oluşan nazım şekline verilen isimdir.
 • Ninni: Bir annenin bebeğini uyutmak için kendine has bir melodiyle söylediği şiirlerdir. Belirli bir kafiye ölçüsü yoktur ve genellikle satırlar arasında tam bir ölçü birliği bulunmamaktadır.
 • Türkü: Ezgi eşliğinde söylenmektedir. Genellikle 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle söylenmektedir. Her kıta, bir türkünün ana sözlerini içeren bir bent ve bir nakarattan oluşmaktadır. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanmaktadır.
 • Ağıt: Ölen kişi için duyulan acının dile getirildiği şiir türüdür.
 • Koşma: 11’li hece ölçüsüyle aşk, ayrılık, evsizlik, doğa ve cesaret gibi geniş kapsamlı konular işlenmektedir. Genellikle 3 ila 5 dörtlükten oluşmaktadır, ancak daha fazla dörtlükten oluşanları da bulunmaktadır.
 • Semai: Koşma ile aynı konular işlenmektedir. Kafiye kalıbı koşma ile aynıdır. 8’li hece ölçüsü kullanılarak oluşturulmaktadır. 3-5 dörtlükten oluşmaktadır.
 • Varsağı: Toros ve Adana’da yaşayan "Varsak" boylarının söylediği şiirlere verilen isimdir. Kafiye kalıbı koşma gibidir. 8’li hece ölçüsü kullanılmaktadır. “Bre, behey, hey" kelimeleri sıklıkla kullanılmıştır. En az 3, en fazla 5 dörtlükten oluşmaktadır.
 • Nefes: İlahi konularının Bektaşiler tarafından söylenmesi sonucunda ortaya çıkan nazım türüdür.
 • Deme: Alevi tekkelerinde, tören esnasında makam ve saz ile söylenen şiirlerdir.
 • Nutuk: Tekke edebiyatı içerisinde pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek amacıyla tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için dile getirdikleri didaktik şiirlerdir.
 • Devriye: Evrendeki canlı, cansız her şeyin Allah’tan geldiğini ve yine ona döneceğini anlatan “devir” kuramının işlendiği şiirlerdir.
 • Şathiye: Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel şekilde mizahi manzumelere şathiye denilmektedir.
 • Gazel: Güzellik, aşk, kadın ve şarap gibi konuların işlendiği nazım şeklidir. Araplardan Farslara, Farslardan da Türklere geçmiştir. İlk beytine “matla”, son beytine “makta” denilmektedir.
 • Kaside: Din ve devlet büyüklerini yüceltmek için yazılan şiirlere verilen isimdir. En az 33, an fazla 99 beyitten oluşmaktadır. Kafiye kalıbı gazel ile aynıdır.
 • Mesnevi: Beyit sayısı sınırsızdır. Konu kısıtlaması yoktur. Genel olarak savaş, aşk, tarihi olaylar ve dini olaylar gibi konular işlenmektedir.
 • Müstezat: Gazelin özel bir şekline verilen isimdir. Her dizeye, kısa bir dize eklenerek yazılmaktadır.
 • Kıt’a: Genellikle iki beyitten oluşmaktadır. 9-10 beyit arasında yazılanları da vardır. Felsefi, tasavvufi fikirler, hayat görüşü, bir ismi övme veya yerme ve bir olay konu olarak aktarılabilmektedir.
 • Rubai: Tek dörtlükten oluşmaktadır. Aruzun belirli kalıplarıyla yazılmaktadır. Hayatın anlamı ve hayat felsefesi; dünya nimetlerinin kullanımı ve ölüm gibi konular işlenmektedir. İran edebiyatının bir türüdür.
 • Tuyuğ: Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şeklidir. Tek dörtlükten oluşmaktadır. Felsefi konular işlenmektedir. Mahlas kullanılmamaktadır.
 • Şarkı: Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şeklidir. Tek dörtlükten oluşmaktadır. Felsefi konular işlenmektedir. Mahlas kullanılmamaktadır.
 • Murabba: Dört dizelik kıtalardan oluşmaktadır. Her konu işlenmektedir.
 • Terkib-i bent: Bentlerle kurulan nazım şeklidir. Şair, toplumsal ve felsefi konular üzerindeki düşüncelerini işlemektedir.
 • Terci-i bent: Terkib-i bente benzemektedir. Allah’ın kudreti, kainat sırları ve kainatın zıtlıkları işlenmektedir.
 • Musammat: Bentlerden kurulan nazım biçimlerine verilen isimdir.
 • Sone: Lirik konular işlenmektedir. Türk edebiyatına Servet-i Fünun döneminde, Fransız edebiyatının etkisiyle girmiştir.
 • Terza-rima: Üçer mısralık bentlerden yazılmış nazım biçimidir.
 • Triyole: 10 dizeden oluşan nazım şeklidir.

Şiirler kendisine has bir yapı unsuruna sahiptir. Şiirler yapı bakımından birden fazla biçime girmektedir. Geçmişten günümüze kadar şiir yazımında kullanılan biçimler değişime uğramıştır.

Şiir Türleri Nelerdir?

Şiirler yapı ve unsurlarının yanı sıra konularına göre de sınıflandırılmaktadır. Aşağıda farklı şiir türleri listelenmiştir:

 • Lirik Şiir: Ayrılık, özlem, aşk gibi konuları anlatan duygusal şiirlerdir. Divan edebiyatının şarkı ve gazel türleriyle birlikte halk edebiyatındaki semai ve koşma lirik şiir türleridir.
 • Epik Şiir: Kahramanlık, savaş, başarı gibi konuları işleyen ve destansı özellikler taşıyan şiir türüdür. Kaside, destan, varsağı ve koçaklama epik şiire aittir.
 • Pastoral Şiir: Doğayı, doğa sevgisini anlatan şiirlere pastoral şiir denilmektedir. Bu şiirlerde doğal güzelliklerin övüldüğü ve sembolik anlatım süslendiği görülmektedir.
 • Didaktik Şiir: Amacı öğretmek, bir bilgiyi aktarmak olan şiir türüdür. Akılda kolay kalması için kafiye ve ölçüye yer verilmektedir. Ancak didaktik şiirler duygulara hitap etmemektedir.
 • Satirik Şiir: Asıl amacı eleştiri olan şiirlerdir. İğneleyici sözler ve alaycı cümleler içermektedir. Didaktik şiir türüyle de benzer özellikler göstermektedir. Halk edebiyatındaki taşlama, modern edebiyattaki yergi, divan edebiyatındaki hiciv bu türe örnek olarak gösterilebilmektedir.

En Sevilen Şiir Kitapları Nelerdir?

Şiir kitapları, yazarının şiir anlayışına göre farklılıklar göstermektedir. Her şairin kaleminden çıkan şiir farklı türdedir. Her şairin kendine özel yazım tarzı bulunmaktadır. Şairler bir konuyu ele alırken farklı çağrışımlarda bulunarak okuyucunun dikkatini çekmektedir. Şiir kitapları şairlerin ele almış oldukları konulardan yazdığı şiirlerin birleştirilmiş halidir. Türk edebiyatında önemli yere sahip olan çoğu şair, kendilerine has yazım ve betimlemeleri ile okurlarına seslenmektedir. Okuyucu kitlesi tarafından tercih edilen en güzel şiir kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Şiir kitaplarında bulunan şiirlerin sayısı yazarlara bağlı olarak değişmektedir. Şiirlerin içerikleri ve teması da yazarların kendi tarzlarına göre şekillenmektedir.

Şiir Türleri Nelerdir?

Şiirler hitap ettikleri yaş gruplarına göre de farklılıklar göstermektedir. Farklı yaş grupları için özel olarak yazılmış çeşitli çocuk şiir antolojileri, bir çocuğun renkli dünyasına ve hayal gücüne uygun olarak yaratılan eserler çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Kitaplar, şiir türüne göre farklı duygular uyandıran şairlerin eserlerini içermektedir. Şiir kitapları öneri olarak şu şekilde listeleyebiliriz:

Şiirler okuyucu üzerinde duygusal etki uyandıran eserlerdir. Her yazar, şiirlerinde farklı konuları, farklı yönleriyle ele almaktadır. Farklı konuları, farklı bir üslupla ele alan şairler, ele almış olduğu konuya duygusallık katmaktadır. Her şairin yazım biçimi farklıdır. Okurlar, kendilerine yakın olan şairlerin ilk olarak hangi konuya ağırlık verdiğine bakmaktadır.

Çok Okunan Şiir Kitapları Nelerdir?

Duygu ve düşüncelerini sanatsal bir dil kullanarak yansıtan eserler, birçok edebiyat tutkununun ilgisini çekmiştir. Şiir kitapları yazarların kaleminden çıkan eserler kapsamında rağbet görmektedir. Diğer kitap türlerinde olduğu gibi şiir kitaplarında da ön plana çıkan isimleri vardır. Kitap tutkunları açısından oldukça fazla okunan şiir kitapları, her türlü mecrada adından söz ettirmektedir. Şiir kitaplarının gerek bireysel  türleri gerekse de toplumsal türleri çeşitli dönemlerde, çeşitli kesimler tarafından tercih edilmiştir. Ünlü şiir kitapları şu şekildedir sıralanabilmektedir:

Cemal Süreya, okuyucuların tarafından en çok  sevilen ve tercih edilen yazarlar arasında yer almaktadır. En çok okunan yazarlardan bir diğeri de Özdemir Asaf'tır. Şiirler, yazarların kendilerini ifade etme biçimine göre değişmektedir. Türk edebiyatında yer alan bir sürü şair ve bunların kaleminden çıkan çok sayıda şiir bulunmaktadır.

Şiir Kitabı Önerisi Nelerdir?

Kitap okuma alışkanlığı, çocukluktan başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden bir tutkudur. Şiir severlerin yaş aralığı oldukça geniştir. Çocuk yaştan itibaren şiir okumak gelişime büyük katkı sağlamaktadır. Şiir kitapları her yaşa ve her kesime hitap etmektedir. Şiirler insanların, ruhlarını dinlendirmesinde büyük rol oynamaktadır. Kişilerin beğenilerine göre değişkenlik gösteren güzel şiir kitapları arasında başlıca şu kitaplar sıralanabilmektedir:

Türk edebiyatının önemli isimlerinden oluşan bu liste, kitap önerilerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Okurların, okumayı en fazla istediği bu kitapların başarısı, şairlerin başarılı şiirlerinden gelmektedir. Çok satan şiir kitapları arasında yer alan çoğu eser, şiir tutkunlarının kütüphanelerinde yer almaktadır. Döneme göre şiirlerin konularında da değişiklik yaşanmaktadır. Son zamanlarda romantik şiir kitapları okurlar tarafından oldukça fazla rağbet görmektedir.

Şiir Kitabı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Şiir kitapları, her insanda farklı çağrışımlar yapmaktadır. Şiirler çeşitli konularda yazılır ve şiirlerin ele aldığı konular kişisel zevklere göre değişiklik göstermektedir. Şiir kitabı alırken ilk olarak şairin yazmış olduğu şiir kitabının konusunun ağırlıklı olarak ne olduğuna bakılması son derece önemlidir. Bu hususlar arasında yer alanlar ise şu şekildedir:

 • Şairlerin tüm şiirlerini dizi halinde içeren bir eser satın alınarak, sevilen şairlerin tüm eserleri ciltli veya ciltsiz şiir kitapları şeklinde de bir arada alınabilmektedir. Kişisel beğeniye göre ciltli veya ciltsiz hali tercih edilebilmektedir.
 • Aynı yayınevi tarafından yayınlanan farklı yazarların eserlerini inceleyerek şiir seçimi yapılabilmektedir. Aynı yazarın bazı şiir kitapları birden fazla yayınevinden de çıkmış olabilmektedir.
 • Şiir kategorisi, divan edebiyatı nazım türleri, halk edebiyatı nazım türleri gibi Türk şiirinin eski türlerinden şiirleri de içermektedir. Satın almadan önce eserin içeriğine göz atılmalıdır.
 • Şiir kitapları seti halinde alınarak birden fazla esere sahip olunabildiği gibi eserler tek tek alınarak da okunabilmektedir.

Şiirler ve şiir kitapları, kaleminden çıktığı şairlere ve yazıldığı dönemlere göre, gerek biçim gerekse de konu bakımından değişiklik göstermektedir. Kısa şiir kitapları veya uzun şiir kitapları arasından tercih yapmak mümkündür. Şiir kitapları yabancı olanlar tercih edilerek çeşitli dünya edebiyatlarını tanıma şansı da yakalanabilmektedir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.