sadsad x
asdasd
28,00 TL
22,68 TL
%19 indirim
Kazancınız
:
5,32 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Yazın ve Sanat Üzerine Hakkında Bilgiler
Türü: Sanat Tarihi Kitapları
Sayfa Sayısı: 430
ISBN: 9789757399452
Kapak: Ciltsiz
Karl Marx
Karl Marx
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yazın ve Sanat Üzerine Kısa Özet

  ‹Ç‹NDEK‹LER
  11 Önsöz
  MATERYAL‹ST KÜLTÜR TAR‹H‹ KAVRAMI
  35
  35 Toplumsal Varl›k ve Toplumsal Bilinç
  40 Kültürün Do¤al Koflullar› ve Geliflmesi
  43 K›r Görünümleri
  52 Tarihsel Materyalizmin Kabalaflt›r›lmas›na Karfl›
  58 Engels'ten Lessing Söylencesi Üzerine
  59 Engels'ten Franz Mehring'e, 14 Temmuz 1893
  65 S›n›f ‹liflkileri ve S›n›f Bilinci
  70 Bilimsel ve Kaba S›n›f ‹deolojisi Kavramlar›
  70 Engels'ten Paul Ernst'e, 5 Haziran 1890
  73 Tarihsel Süreklilik ve Çeliflkileri
  77 Tarihsel Geliflmenin Düzensiz Karakteri ve Sanat Sorunlar›
  GENEL SANAT SORUNLARI
  81
  81 ‹deolojik ‹çerik ve Gerçekçilik
  81 1 Engels'ten Minna Kautsky'ye, 26 Eylül 1885
  83 2 Engels'ten Londra'daki Margaret Harkness'e, Nisan 1888
  88 Gerçek Tarihte Trajik ve Komik
  92 Devrimci Tragedyan›n Sorunlar›
  92 Marx ve Engels'ten Ferdinand Lassalle'a Franz von Sickingen
  Adl› Dramas› Üzerine
  92 1 Marx'tan Ferdinand Lassalle'a, 19 Nisan 1859
  75 2 Engels'ten Ferdinand Lassalle'a, 18 May›s 1859
  101 Çeflitli Parçalar
  101 Dil ve Yaz›n
  102 Do¤açlama (Improvisation) ve fiiir
  103 Yaz›nsal Biçem Üzerine
  106 Yaz›nsal Polemikler Üzerine
  108 Çeviri Üzerine
  6
  SINIFLI TOPLUMDA SANAT
  114
  114 Sanat›n Kökeni
  114 Sanatsal Duyunun Tarihsel Geliflimi
  117 Sanat›n Do¤uflunda Eme¤in Rolü
  118 Sanatsal Yaratma ve Estetik Alg›
  119 Toplumsal ‹flbölümü
  119 ‹flbölümü ve Toplumsal Bilinç
  121 Eme¤in Yabanc›laflmas› ve Kapitalist Toplumda ‹flçi S›n›f›n›n
  Durumu
  123 Para ve Dünya Kültürü
  123 Paran›n Çarp›t›c› Gücü
  129 Kapitalizm ve Zihinsel Üretim
  129 Sanat ve fiiir ile Kapitalist Üretim Tarz› ‹liflkisi
  130 Burjuva Be¤enisi ve Evrimi
  131 Kapitalist Toplumda Sanatç›n›n ‹fli
  135 Bas›n ve Sanatsal Yaratma Özgürlü¤ü
  140 Çilecilik ve Haz
  141 ‹fl ve E¤lence
  143 Burjuva Uygarl›¤› ve Suç
  144 ‹flçi S›n›f›n›n Tarihsel Görevi
  144 Proletarya ve Zenginlik
  147 ‹flçi S›n›f› ve Toplumun ‹lerleyici Geliflmesi
  502 ‹flçi S›n›f› ve Kültür
  154 Proleter Devrim ve Burjuvazinin Vandall›¤›
  SANAT VE KOMÜN‹ZM
  157
  157 Eflitlikçil (Egalitarian) Komünizmin Elefltirisi
  161 Bireysellik ve Toplum
  166 Özgürlük Alemi ve Maddi Emek
  TOPLUMSAL DÜfiÜNCE, YAZIN VE SANAT TAR‹H‹
  ESK‹ÇA⁄, ORTAÇA⁄ VE RÖNESANS
  168
  168 Eskiça¤
  168 ‹nsani Kültürün Do¤uflu
  170 Mitolojinin ve Destan›n Bafllang›çlar›
  170 Samilerin Destan Gelene¤i
  171 Homeros'un fiiirlerinde Eski Yunan Toplumu
  173 Yunan Tragedyas›
  176 Eski Yazarlara Göre Kad›n›n Yunanistan'daki Konumu
  179 Eskiça¤ Köleli¤i ve Dünya Kültürü
  7
  181 Yunan Sanatlar›nda Plastik Ö¤e
  183 Yunan Ayd›nlanmas›
  185 Eskiça¤ Dünyas›nda Din ve Kültür
  186 Eskiça¤ Dünyas›n›n Çöküfl Ça¤›nda Felsefi E¤ilimler
  187 Lucretius Carus
  189 Horatius
  189 Persius'un Tafllamas›
  190 Lukianos
  191 Ortaça¤
  191 Alman Kültürü
  194 Eskiça¤ ve Ortaça¤ Yaz›n›nda Aflk
  196 Wagner ve Alman Destan›
  197 Siegfried Menk›besi ve Alman Devrimci Ak›m›
  199 Eski ‹rlanda Yaz›n›
  205 Eski ‹skandinav Destan›
  207 Erken Ortaça¤da Dan fiiiri
  209 Chanson de Roland
  210 Provans Yaz›n›
  211 fiövalye Aflk fiiiri
  212 ‹ngiltere'de Köylü Eflitlikçil Düflünceler. John Ball. William
  Langland'›n "Complaint of Piers the Ploughman"i
  213 Alman Halk Kitaplar›
  217 Rönesans
  217 300 Y›l› Dolaylar›nda Eski Dünyan›n Sonundaki Durumla
  1453'te Ortaça¤›n Sonu Aras›ndaki Fark
  219 Dante'den Garibaldi'ye Dek ‹talyan Kültürü
  219 Dante
  220 Petrarca
  222 Boccacio
  222 Büyük Rönesans
  225 Titian
  225 Reformasyon Döneminin Grobian Yaz›n›
  227 Reformasyonun Tarihsel Anlam›
  227 Thomas More
  229 Shakespeare
  232 Calderón
  233 Cervantes
  TOPLUMSAL DÜfiÜNCE VE YAZIN TAR‹H‹
  235
  235 Modern Dönem
  235 Klasik Draman›n Üç Birli¤i
  235 La Rochefoucauld
  236 Ayd›nlanman›n Tarihsel Önemi
  238 Ansiklopedistlerin Materyalizmi
  8
  240 Ayd›nlanma ve Diyalektik
  241 Ayd›nlanman›n Yararc› Felsefesi
  243 Voltaire
  244 Diderot
  246 Rousseau
  249 Ayd›nlanman›n Devrimci ve Rasyonalist E¤ilimlerine Karfl›
  Bir Tepki Olarak Santimantalizm
  250 Ayd›nlanma ‹deallerinin Bunal›m›
  251 Ayd›nlanmadan Romantizme Geçifl
  252 Kapitalist ‹lerlemenin Geçmiflin Bak›fl Aç›s›ndan Elefltirisi.
  Feodal Sosyalizm
  253 Kapitalizmin Küçük-Burjuva Elefltirisi
  254 Restorasyon Yazarlar›
  255 Frans›z Yaz›n›
  255 Abbé Prévost
  255 Chateaubriand
  257 Alexandre Dumas
  257 Lamartine
  258 Victor Hugo
  260 Eugène Sue
  261 Sue'nün Mystères De Paris'sinin Elefltirel Analizinden
  278 Balzac
  280 Pierre Dupont
  280 Arthur Ranc
  280 Renan
  281 Zola
  282 Maupassant
  283 ‹ngiliz ve ‹rlanda Yaz›n›
  283 Daniel Defoe
  285 Swift
  285 Pope
  285 Shelley ve Byron
  286 Walter Scott
  286 William Cobbett'in Toplumsal Yaz›lar›
  288 ‹ngiliz Emekçi S›n›f›n fiairi Mead
  290 Thomas Carlyle
  304 19. Yüzy›l Ortas› ‹ngiliz Gerçekçileri
  305 Carleton
  306 Bernard Shaw
  306 Aveling
  306 William Morris
  308 Alman Yaz›n›
  308 17. Yüzy›l Ortas›ndan 19. Yüzy›l Bafl›na Kadar Almanya ve
  Alman Kültürünün Durumu
  313 Schiller. fiiirinin Kusurlar›
  313 Gœthe
  9
  316 6 Karl Grün, Über Gœthe Von Menschlichen
  Standpunkte, Darmstadt 1846
  338 Heine
  342 "Genç Almanya"
  342 Alexander Jung
  346 Alman Sosyalizmi ya da "Hakiki" Sosyalizm
  350 Karl Beck, Lieder Von Armen Mann ya da Hakiki
  Sosyalizmin fiiiri
  353 Gottfried Kinkel
  358 Freiligrath
  364 Weerth
  368 ‹flçi S›n›f› Hareketinde Öne Ç›kan Kiflilikler. Johann Philipp
  Becker
  370 Rus Yaz›n›
  370 Rus Dili
  371 Igor Ordusunun Destan›
  372 Lomonosov Slav Dilleri ve Filolojisi
  374 Derjavin
  374 Puflkin
  375 Çerniflevski ve Dobrolyubov
  376 Araflt›rmac› ve Elefltirmen Olarak Çerniflevski
  377 Çerniflevski ve Rus Köy Komünü
  381 Bir Devrimci Olarak Çerniflevski
  382 fiçedrin
  383 Flerovski
  GEÇM‹fi‹N DEVR‹MC‹ VE SAT‹R‹K HALK fi‹‹RLER‹
  385
  385 Herr Tidmann
  387 Stenka Razin Üzerine Halk Türküleri
  388 Bray Papaz›
  390 Alman Devrimci fiark›lar›
  391 Dokumac›lar›n fiark›s›
  392 1848 Alman Devrimi fiark›lar›
  394 Louis Bonaparte'a Karfl› Satirik Bir Halk Türküsü
  395 Marx ve Engels'in ‹tiraflar›
  395 Karl Marx'›n ‹tiraflar›
  396 Friedrich Engels'in ‹tiraflar›
  397 Marx ve Engels'ten An›lar
  397 Marx'tan An›lar
  397 Paul Lafargue
  400 Eleanor Marx-Aveling
  401 Franzisca Kugelmann
  403 Anselmo Lorenzo
  404 Engels'ten An›lar
  404 N. S. Rusanov
  406 Fanni Kravçinskaya
  409 Aç›klay›c› Notlar

Yazın ve Sanat Üzerine Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.