sadsad x
asdasd
35,00 TL
28,35 TL
%19 indirim
Kazancınız
:
6,65 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Kapital 2. Cilt Hakkında Bilgiler
Türü: Dünya Siyaseti ve Politikası Kitapları
Sayfa Sayısı: 487
ISBN: 9789757399131
Kapak: Ciltsiz
Karl Marx
Karl Marx
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Kapital 2. Cilt Kısa Özet

  ‹Ç‹NDEK‹LER
  9 Sol Yay›nlar›'n›n Notu
  11 Önsöz, Friedrich Engels
  28 ‹kinci Bask›ya Önsöz, Friedrich Engels
  ‹K‹NC‹ K‹TAP
  SERMAYEN‹N DOLAfiIM SÜREC‹
  31
  B‹R‹NC‹ KISIM
  SERMAYEN‹N BAfiKALAfiIMI
  VE BUNLARIN DEVRELER‹
  33
  33 B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Para-Sermaye Devresi
  34 I. Birinci Aflama. P—M
  41 II. ‹kinci Aflama. Üretken Sermayenin ‹fllevi
  44 III. Üçüncü Aflama. M´—P´
  53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl›m
  63 ‹K‹NC‹ BÖLÜM — Üretken Sermayenin Devresi
  64 I. Basit Yeniden-Üretim
  75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
  79 III. Paran›n Birikimi
  81 IV. Yedek Fon
  83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Meta-Sermaye Devresi
  95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Devrenin Üç Formülü
  113 BEfi‹NC‹ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›
  120 ALTINCI BÖLÜM — Dolafl›m Maliyeti
  120 I. Gerçek Dolafl›m Maliyetleri
  120 1. Sat›nalma ve Sat›fl Zaman›
  124 2. Defter Tutma
  125 3. Para
  126 II. Depolama Maliyetleri
  127 1. Genel Olarak ‹kmalin Oluflumu
  132 2. Tam Deyimiyle Meta-‹kmal
  136 III. Tafl›ma Maliyetleri
  ‹K‹NC‹ KISIM
  SERMAYEN‹N DEVR‹
  140
  140 YED‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman› ve Devir Say›s›
  6
  144 SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Sabit Sermaye ve Döner Sermaye
  144 I. Biçim Ayr›l›klar›
  154 II. Sabit Sermayenin K›s›mlar›, Yerine Konmas›, Onar›m› ve Birikimi
  167 DOKUZUNCU BÖLÜM — Yat›r›lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri
  173 ONUNCU BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve
  Adam Smith
  196 ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo
  208 ON‹K‹NC‹ BÖLÜM — Çal›flma Dönemi
  217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Üretim Zaman›
  226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›
  234 ONBEfi‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman›n›n Yat›r›lan Sermayenin Büyüklü-
  ¤ü Üzerindeki Etkisi
  242 I. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Dönemine Eflittir
  245 II. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Büyüktür
  249 III. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Küçüktür
  253 IV. Sonuçlar
  258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi
  265 ONALTINCI BÖLÜM — De¤iflen-Sermayenin Devri
  265 I. Y›ll›k Art›-De¤er Oran›
  277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri
  281 III. Toplumsal Aç›dan De¤iflen-Sermayenin Devri
  287 ONYED‹NC‹ BÖLÜM — Art›-De¤erin Dolafl›m›
  292 I. Basit Yeniden-Üretim
  309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN‹N YEN‹DEN-ÜRET‹M‹
  VE DOLAfiIMI
  314
  314 ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Girifl
  314 I. ‹nceleme Konusu
  317 II. Para-Sermayenin Rolü
  321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM — Konunun Daha Önceki Serimleri
  321 I. Fizyokratlar
  324 II. Adam Smith
  324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç›s›
  330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr›flt›r›yor
  333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K›sm›
  337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir
  343 5. Özet
  7
  347 III. Daha Sonraki ‹ktisatç›lar
  350 Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM — Basit Yeniden-Üretim
  350 I. Sorunun Konuluflu
  353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin ‹ki Kesimi
  356 III. ‹ki Kesim Aras›nda De¤iflim. I(d+a) Karfl›s›nda IIs
  359 IV. Kesim II ‹çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve
  Lüks Mallar
  367 V. Para Dolafl›m› Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi
  376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi
  379 VII. Her ‹ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art›-De¤er
  382 VIII
  . Her ‹ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye
  386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak›fl
  389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler
  399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas›
  403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl›nan ve Y›pranan K›sm›n›n
  Yerine Konmas›
  407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas›
  414 Birinci Durum
  414 ‹kinci Durum
  415 3. Sonuçlar
  418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi
  427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi
  435 Y‹RM‹B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Birikim ve Geniflletilmifl Yeniden-Üretim
  437 I. Kesim I'de Birikim
  437 1. Y›¤man›n Oluflumu
  441 2. Ek De¤iflmeyen-Sermaye
  445 3. Ek De¤iflen-Sermaye
  446 II. Kesim II'de Birikim
  449 III. Birikimin fiematik Sunumu
  453 1. Birinci Örnek
  457 2. ‹kinci Örnek
  462 3. Birikimde IIs'nin Yerine Konmas›
  464 IV. Tamamlay›c› Düflünceler

Kapital 2. Cilt Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.