Süleyman Nazif Kimdir? Süleyman Nazif Hayatı, Başarıları ve Eserleri
26 Temmuz 2021

Süleyman Nazif Kimdir? Süleyman Nazif Hayatı, Başarıları ve Eserleri

Süleyman Nazif Kimdir?

Süleyman Nazif, ( d. 29 Ocak 1870, ö. 4 Ocak 1927, İstanbul)  Servet-i Fünun dönemi şairi olup Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyet Döneminde yaşamış Türk şair, yazar ve bürokrattır. Namık Kemal’in izinden giden Nazif’in günümüze kadar ulaşan 32 adet eseri bulunmaktadır.

Süleyman Nazif, 1870 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Babası şair ve tarihçi olan Said Paşa’dır. Annesi ise bir aşiret ağasının kızı olan Ayşe Hanım’dır. Büyük dedesi dönemin yazarlarından İbrahim Cehdi’dir. Süleyman Nazif, şair Faik Ali Ozansoy’un ağabeyi, kadın hakları savunucusu, yazar, şair İffet Halim Oruz’un ise dayısıdır. Yazar, birçok şair, yazar ve devlet adamı yetiştiren köklü bir aileye mensuptur.

Said Paşa’nın işi sebebi ile çocukluk yıllarını Harput, Maraş ve Mardin’de geçirmiş ve babasının arkadaşlarından Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Düzensiz bir eğitim hayatı sürdürmüş olan Süleyman Nazif, ilk olarak Harput’ta eğitim almaya başlamıştır. Bir süre sonra da Diyarbakır Rüştiyesinde devam etmiştir. Mardin’de yaşadığı sırada babası öncülüğünde Abdülkerim Sabit ve Adliye Müfettişi Ferit Bey’den tarih, mantık, gramer ve edebiyat dersleri almış; Ermeni bir papazdan Fransızca, Muş Müftüsünden Arapça dersleri almıştır. Yazar ayrıca daha küçük yaşta iken Namık Kemal ile Abdülhak Hamit Tarhan eserlerini okumuştur. Özellikle Namık Kemal’in eserleri ve fikirleriyle beslenmiştir. Babasının Mardin’de vefatı üzerine Diyarbakır’a dönmüştür. Diyarbakır’da Vali Sırrı Paşa’nın aracılığıyla Muş Reji Müdürlüğünde, Mardin ve Diyarbakır İdare Meclisinde çalışmıştır. Diyarbakır’da Vilayet Matbaası müdürlüğünde çalışmakta iken Vilayet gazetesine başyazılar yazmaya başlamıştır. O sırada Diyarbakır ve çevresinde meydana gelen Ermeni ayaklanması dolayısıyla yazdığı telgrafta kullandığı ifade tarzı ve üslubu sebebiyle dikkat çekmiş, Kölemen Abdullah Paşa’nın katibi olarak Musul’a gitmiştir. 1897 yılının Şubat ayında Jön Türkler’e katılmak hevesiyle gittiği Paris’te istibdat rejimine karşı yazılar yayımlamıştır. Bir süre sonra Jön Türkler’in mücadelesinin durdurulması üzerine İstanbul’a dönmüş ancak dönemin padişahı kendisini vilayet mektupçuluğu yapması sebebi ile Bursa’da ikamet etmeye başlamıştır. Bursa’da 12 yıl yaşamış bu süre içerisinde büyük dedesinin adı olan İbrahim Cehdi mahlası ile Edebiyat-ı Cedide üyesi şair ve yazarların sanat anlayışı doğrultusunda yazılar kaleme almıştır.

Süleyman Nazif, 1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra Konya’ya nakledilmek istenmesi sebebiyle görevinden istifa ederek İstanbul’a dönmüş, gazete yazarlığına başlamıştır. 1909 yılından itibaren ise Ebuzziya Tevfik’in çıkardığı Yeni Tasvir-i Efkar’da İttihat ve Terakki iktidarını ağır bir dille eleştiren yazıları sebebi ile tekrar İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat valilikleri ile görevlendirilmiştir. 1918 yılında Cenap Şahabettin ile birlikte Hadisat gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Anadolu’da Milli Mücadele hareketinin başlamasında büyük rolü bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasında önemli yer edinmiştir. 9 Şubat 1919 yılında İtilaf devletleri ordusu başkumandanı Franchet d’Esperey’nin İstanbul caddelerinde zafer kazanmış bir eda ile dolaşması sebebiyle sansür engelini aşarak “    Kara Bir Gün” adlı meşhur makalesini yayımlamıştır. Bu sebeple Malta’ya bir grup arkadaşları ile sürülmüş, orada 2 yıl boyunca kalmıştır. Süleyman Nazif, ömrünün son yıllarını maddi sıkıntılar ile geçirmiş 4 Ocak 1927 yılında vefat etmiştir.

Süleyman Nazif Gazeteciliği

Süleyman Nazif, gazete hayatına Diyarbakır’da Vilayet Matbaası müdürlüğünde çalışmakta iken Vilayet gazetesine başyazılar yazarak başlamıştır. Ardından ömrünün son yıllarına dek gazeteciliği sürdürmüştür. Süleyman Nazif’in gazete yazarlığı yaptığı gazeteler aşağıda listelenmiştir.

 • İçtihat
 • Tasvir-i Efkar
 • Peyam-ı Sabah
 • Son Telgraf
 • Yeni Ses Gazeteleri
 • Resimli Gazete
 • Yarın
 • Mahfil
 • Asri Türkiye
 • Servet-i Fünun
 • Hadisat
 • Hak
 • İçtihat

Süleyman Nazif Malta Sürgünlüğü

Süleyman Nazif, Anadolu’da Milli Mücadele hareketinin başlamasında büyük rolü bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasında önemli yer edinmiştir.  9 Şubat 1919 yılında İtilaf devletleri ordusu başkumandanı Franchet d’Esperey’nin İstanbul caddelerinde zafer kazanmış bir eda ile dolaşması sebebiyle sansür engelini aşarak “ Kara Bir Gün” adlı meşhur makalesini yayımlamıştır. Bu sebeple Malta’ya bir grup arkadaşları ile sürülmüş, orada 2 yıl boyunca kalmıştır. Ancak Malta’da da yazı hayatına devam ederek milli duyguları dile getiren yazılarını “ Çal Çoban Çal” adlı kitabında toplamıştır.

Süleyman Nazif Eserleri Nedir?

Süleyman Nazif’in risale ve kitap şeklinde yazdığı 32 adet eseri bulunmaktadır. 32 adet eser dışında gazete ve dergilerde yayımlanmış makale ve şiirleri bulunmaktadır.  Yazarın 32 adet eseri aşağıda açıklamaları ile birlikte listelenmiştir.

 • Diyarbekir Vilayet Salnamesi: Adlı yıllığın üzerinde “Vilâyet matbaası müdürü ve “Diyarbakır” vilâyet gazetesi başmuharriri Süleyman Nazif tarafından hazırlanmıştır.” Kaydı bulunmaktadır. Eser, çeşitli bilgiler kapsayan bir yıllık niteliğindedir.
 • Bahriyelilere Mektup: Eserin imzasız, tarihsiz olarak İsviçre'de basılmış olduğu, Süleyman Nazif'in İbnülemin Mahmut Kemal İnal'a kendi el yazısıyla yazıp gönderdiği yaşam öyküsünde kayıtlıdır. Seyfettin Özege'nin bağışladığı kitaplar arasında bulunan bir nüshası, bugün Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kitaplığında bulunmaktadır.
 • Malumu İlam: Abdül'ahrar Tahir takma adıyla yazılmış yurtseverce bir mektuptur.
 • Fevaid: Bu dergi, Süleyman Nazif'in yapıtlarına ayrılan tek özel sayısıdır. Bu sayıda, Mehmet Rauf'a “ithaf” olunmuş, daha sonra “Şehbal” dergisinde de çıkmış olan “Nevhagerler” başlıklı bir makalesinden başka, şu şiirleri de yer almaktadır.
 • El Cezire Mektupları: Eser imzasızdır. Müellif adı konmamıştır. İlk baskısını İsviçre'de, yine imzasız olarak, basılmıştır. Osmanlı idaresinin ve bilhassa padişahın aleyhindeki müşahede ve tahassüsleri muhtevi beş mektuptan ibarettir.
 • Gizli Figanlar: Eser, Süleyman Nazif’in babasına seslenen bir başlangıç ile 14 parça şiiri kapsamaktadır. Şiirler, istibdada karşı öfkeyi ve ardından gelen özgürlük sevgisini dile getirir. Kimi şiirler eski gazeller biçimindedir. Bir bölüğü de Abdülhak Hâmit Tarhan'ı öykünme biçiminde yazılmıştır. İbrahim Alâeddin Gövsa, yapıtın başlangıcı ile içinden bir şiiri, yazar üstüne yazdığı kitabına almıştır. Başlangıç bölümünde Süleyman Nazif, babasına seslenirken, şu cümleleri kurmuştur: “Vatanın her velvele-i sukutuna vicdanım bir feryat ile cevap verdi. Bu mecmua o feryatları birer manzume şeklinde camidir. Şu enin-i vicdaniyi hürriyetin iltica etmiş olduğum bu mahşer-i rengîninden kabr-i muhteremine ihda ediyorum. Hayatı ile beraber hissiyatının da evlâdına intikal etmiş olduğunu gören bir peder kadar müteselli ol, baba!”
 • Boş Herif: Bu eser aynı yılda 3 kez basılmış bir kitapçık şeklindedir. Süleyman Nazif, bu eserde Stockholm sefir-i sabıkı jurnalci Şerif Paşa'nın tercüme-i halini anlatır. Birçok haksız suçlama ve saldırıları içine alan, ağır dille yazılmış bir düzyazı, güçlü bir yergidir. İbrahim Alâeddin Gövsa'ya, Şair : “Evet, eser maalesef benimdir” demiştir.
 • Süleyman Paşa: Süleyman Nazif’in Şıpka kahramanı Müşir Süleyman Hüsnü Paşa'nın Bağdat'ta yaptırılmak istenen mezarında okunmak üzere yazdığı bir söylevdir. Yazar, Bağdat valisiyken kabri yaptırmak istemiş, ama başaramamış, söylevini de kabrin başında okuyamamıştır.
 • İki İttifakın Tarihçesi: Yazar bu eserde Rusya- Fransız ittifakının nasıl oluştuğunu anlatmıştır.
 • Batarya ile Ateş: Süleyman Nazif’in bu eserin kapağına : “Irkına, vatanına, tarihine ihanet etmiş olan efrat ve akvamın hiç birini unutma, Türk oğlu!.. Unutma... ve affetme!..”  cümlelerini kurduğu kitabın tüm gelirini bütün, şehit yetimleri kurumlarına bağışlanmıştır. El yazısıyla Cenap Şahabettin 'e ve şehit çocuklarına armağan edilen yapıt, çeşitli zamanlarda yazılan 17 makaleyi bir araya getirmiştir.
 • Tarihin Eşiğinde Galiçya: Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazılmış olan bu yapıt, savaşan erlerimize armağan edilmiştir. Galiçya cephesinde yiğitlik gösteren er, onbaşı, çavuşlar ve subaylardan bazısının kahramanlık menkıbelerini anlatır, onları okurları örnek olarak göstermiştir.
 • Fırak-ı Irak: Süleyman Nazif’in sözleri doğrultusunda “meşaib-i vatana ağlayan birkaç neşide”den oluşan bu kitap, 10 yıl önce Büyükada'da ölen annesinin ruhuna “ithaf” edilmiştir. “Anneme” başlığını taşıyan önsözü, birçok okul kitabında yer almıştır. Hepsi 1917 yılında yazılmış 8 parça şiirle 2 parça düzyazıdır.
 • Hitabe
 • Lütfi Fikri Bey’e Mektup: Halifelik ve sultanlık konularında Süleyman Nazif’in Lütfi Fikri Bey ile tartışmasını konu alan küçük bir yazındır.
 • Namık Kemal: Süleyman Nazif, “Namık Kemal kim ve nasıl adamdır? Kemal'e kimlerin ve Kemal'in kimlere tesiri ve nüfuzu oldu? Kemal'i muasırları nasıl takdir ederlerdi? Kemal ne yaptı? Ben burada bunları -hâşâ anlamaya değil -anlatmaya çalışacağım” diyerek eseri hakkında bilgi vermiştir. Namık Kemal ile ilgili mühim bilgiler içeren bir eser olarak nitelendirilmektedir.
 • Tarihin Yılan Hikayesi: Eser, 8 parça mektup ve makaleleri kapsamaktadır. Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması üzerine, millet ve vatana ihanet ederek kaçan son padişah Vahdettin'e yergileri konu edilmiştir.
 • Çal Çoban Çal: Eser Süleyman Nazif Malta’ya sürgüne gönderildiği sürede yazılmıştır. Kitap, ulus ve yurt konularını içermektedir. Yazılar 9 başlık altında toplanmıştır. Bu 9 başlıklar şunlardır:  Mucize-i zafer, Bayrağımızı yakanlar, Sokrat'ın Kiramından Edib-ı Şehîr,  Pierre Loti Hazretlerine; Pierre Loti'nin cevap- ilâh-i meçhulü,  Yüzbaşı Aziz Hüdayi Bey'e, Büyük Dost; Emanat-i mübareke,- Yıldır'dan Hâmid'e.
 • Nâsır-Üd-Dîn Şah ve Bâbiler: İran Şahı Nâsırüddin ve Bâbiler üzerine tarihseli bir incelemedir. Bâbi tarikatı ve bunun mensupları ile Şah arasındaki savaşları ve Şahın yaşam öyküsünü anlatılır.
 • Çalınmış Ülke: Sultan Vahdettin'in son saltanat yılında yayınlanmış 5 makaleyi kapsamaktadır.  Konusu, Emlâk-i Seniyye adı altında padişahların çaldıkları ülke (emlâk ve arazi) üstünedir. Yazarın Musul, Basra, Bağdat valilikleri sırasında halk için ne denli çaba ve fedakârlıkla çalışmış olduğunu göstermektedir.
 • Hazreti İsa’ya Açık Mektup: Eser, Milletler Cemiyeti İngiliz delegesinin Türkiye'deki Hristiyan azınlıklara zulmedildiği savı üzerine yazılmıştır. (Hazret-i İsa'ya açık mektup; Hazret-i İsa'nın cevabi; İstirarî bir cevap; Müdde-i umumiliğe açık istidaname) başlıklı dört parçadan oluşur. Mizahi hiciv içeren bir eserdir.
 • Malta Geceleri: .Kitap, Malta adasında yazılan on parça şiirle bir düzyazıyı kapsamaktadır. Yurt sevgisi ve özlemini çok güçlü yaşatan, şairin canlı şiirlerinden bir bölümünü kapsayan bir yapıttır. 1921 yılında yazılmış olan düzyazı, Namık Kemal'le bir söyleşidir.
 • Mehmet Akif:Yazar, Mehmet Akif’in  “İstibdat” manzumesini eleştirir. Mehmet Akif ile Tevfik Fikret arasında geçen olayı, tarafsızca incelemiştir. Bir gözlemci dikkatiyle iki şair arasındaki durumu nedenleriyle araştırmıştır.
 • Küllüyat-ı Ziya Paşa
 • Abide-i Şüheda
 • İki Dost
 • İmana Tasallut, Şapka Meselesi
 • Fuzuli: Hâkkı Süha Gezgin, Süleyman Nazif ve bu kitabı üzerine şu cümleleri aktarmıştır: “ O, yalnız gönlü ile baş başa yaşayan bir sanatkâr, hattâ yalnız yüksek bir vatanperver de değildir. Olgun ve hayli ilerlemiş yaşına rağmen, bize son günlerde pek mühim ilmî bir eser veren bir mütetebbidir de (Fuzulî) hakkında çok geniş tetkiklerle yazdığı son” kitap, başlı başına ilmî bir hareket sayılsa yeridir. Irak'ın meşhur dehası, mahut serseri horozun bulduğu inci gibi çöplükte kalmıştı. Nazif Fuzulî’siyle o inciye lâyık bir sedef meydana getirmiş oldu.”
 • Kafir Hakikat
 • Yıkılan Müessese

Süleyman Nazif’in İlk Eseri Nedir?

Süleyman Nazif’in ilk şiir kitabı Gizli Figanlar’dır.

Süleyman Nazif Kaç Tane Eseri Vardır?

Süleyman Nazif’in bilinen 32 adet eseri bulunmaktadır.

Süleyman Nazif Hangi Edebiyat Akımından Etkilenmiştir?

Süleyman Nazif, Servet-i Fünun akımının hasta, karamsar, ferdi duyuş tarzı Süleyman Nazif'in de bir kısım şiirlerine hâkimdir. Süleyman Nazif’in topluluktan farklı olarak sosyal ve millî özellikler taşıyan şiirler yazmıştır. Bu yönü onlardan ayıran bir özelliktir. Süleyman Nazif’in, Edebiyat-ı Cedide topluluğunda bulunduğu yıllarda kaleme aldığı sosyal sorunlarla ilgili şiirler de bulunmaktadır. Bunlar "Şantöz", Âlüfte" ve "Balıkçı Ateşi" adlarını taşır.

Süleyman Nazif Hangi Dönem Yazarıdır?

Süleyman Nazif, Servet-i Fünun dönemi yazarıdır. Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) dönemi yazarıdır. Servet-i Fünun dönemi, Recaizade Mahmut Ekrem’in öğrencisi Tevfik Fikret’i Servet-i Fünun dergisine başyazar olarak seçtiği sene olan 1896’da başlamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın’ın 1901’de Fransızcadan çevirdiği, Fransız İhtilali konulu "Edebiyat ve Hukuk” makalesi gerekçe gösterilerek, derginin kapatılmasıyla sona ermiştir. Servet-i Fünun Dönemi, eski – yeni tartışmasının son bulduğu, şiirde batı nazım biçimlerinin kullanılmaya başlanıp gazel, kaside gibi divan nazım biçimlerinin tümüyle terk edildiği, kulak için uyağın yaygınlaştığı dönemdir. Parnasizm ve sembolizm akımlarının tanınıp uygulandığı, şiirde tümüyle bireysel konuların işlendiği bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil etkisiyle romanda da gelişim ve modernleşme sağlanmıştır. Servet-i Fünun dönemi, batı etkisindeki Türk edebiyatı sürecinde hem şiirde hem de düzyazıda batılılaşmanın gerçekleştiği kısa ama etkili bir dönem olmuştur. Gazetecilik ve tiyatro alanında gerileme görülse de eleştiri, gezi yazısı, makale, roman, öykü, şiir alanlarında gelişmeler yaşanmıştır. Servet-i Fünun döneminde eserlerin içeriğinin tümüyle bireysel olması II. Abdülhamit Dönemi’nin baskıcı politikaları nedeniyledir.

Süleyman Nazif Kimlerden Etkilenmiştir?

Süleyman Nazif, Servet-i Fünûn Döneminde milli duyguları yoğun olarak yaşayan bir yazar olarak bilinen bir sanatçıdır. Yazarın yürekten gelen ve cesur bir kimlikle yazılan eserlerinde, ciddi oranda Namık Kemal etkisi olduğu görülmektedir.  Namık Kemal’den etkilenen Süleyman Nazi adeta bir vatan şairi gibi manzum ve mensur eserler vermesine sebep olmuştur.  

Süleyman Nazif’in Edebiyat için Önemi Nedir?

Süleyman Nazif, Türk edebiyatının önde gelen şair, yazar, gazeteci ve devlet adamı olarak Türk edebiyatında önemli yer edinmiştir. Şiirde ve düzyazıda Servet-i Fünun şairleri arasında anılmaktadır. “ Kara Bir Gün” makalesiyle milli duyguları harekete geçiren bir sesle halka yazı ile seslenmiştir. Şiirlerinde estetik ve sanat kaygısı bulunmaktadır. Yazarın cesur bir kimlikle eserler kaleme almış, Namık Kemal etkisinde kalmıştır. Makale, tenkit, mektup, inceleme, konferans, hitabet gibi birçok türde yazı yazmıştır.

Süleyman Nazif Nerelidir?

Süleyman Nazif, Diyarbakırlıdır.

Süleyman Nazif’in Babası Kimdir?

Süleyman Nazif’in babası Said Paşa’dır. Said Paşa,  “Miratü'l-İber” adını taşıyan on ciltlik Tarih kitabı, “Mizânü'I-Edeb”, “Mir'at-i Sıhhat”, · “Hülâsa-i Mantık”, “Tabsıratü'l-İnsan”, “İlm-i Hesâb”, “Diyarbakır Târihi” gibi eserleri bulunan fikir adamı, şair ve tarihçidir.  Süleyman Nazif, babasının hakkında "Ne öğrendimse babamdan öğrendim. Vefatından sonraki muktesebâtım da onun bana vaktiyle göstermiş olduğu usûlün delâletiyle hâsıl olmuştur.” Der. (İnal, İbbülemin Mahmut Kemal, s. 1114.)

Süleyman Nazif’in Çocukluğu Nasıldır?

Süleyman Nazif’in çocukluğu babasının mesleği sebebiyle Harput, Maraş ve Mardin’de geçmiştir. Yazarın Nazif’in yetişmesinde ve edebi kişiliğinin şekillenmesinde babasından doğrudan doğruya öğrendikleri yanında Said Paşa'nın, dostlarıyla bir ilim ve irfan meclisi mahiyetinde cereyan eden sohbetlerinin büyük tesiri vardır. Süleyman Nazif babasından ve onun, kendisi üzerindeki derin tesirlerinden bahsederken şöyle bahseder: "Babam tahrir ve tetebbu'dan bir dakika hâli kalmaz bir zât idi. Onu taklid hevesi, beni tâ küçüklüğümde muharrir ve şâir olmaya şevketti. Pederim zevk-i hayatı mütâlâa ve teliften başka hiçbir şeyde bulmaz bir ısmet-i melekâneye sahib idi. Bense eyvâh!.. Fısk ü fücûr ile âlûde olmaktan dâmen-i mevcudiyetimi kurtaramadım. Ve babamın yalnız muharrir ve şâiriliğini ve birde vezâif-i resmiyyede ve eşhâs ile muâmelede hakk-ı meşru'um olmayan bir parayı kabul etmemek taassubunu taklid ettim.” der.  Süleyman Nazif Mardin’de kaldıkları sırada başta babası olmak üzere Abdülkerim Sâbit ve Adliye müfettişi Ferid Bey’den tarih, mantık, gramer ve edebiyat, bir Ermeni papazdan Fransızca ve Muş müftüsünden Arapça dersleri aldı. Daha küçük yaşta iken Namık Kemal ile Abdülhak Hâmid ’in eserlerini okuduğu gibi Mardin’de evlerindeki sohbetler sayesinde kültürünü genişletme imkânı buldu. (İnal, İbbülemin Mahmut Kemal,, s. 1114)

Süleyman Nazif Hangi Okullarda Okumuştur?

Süleyman Nazif eğitimini babasından ve babasının ilmi arkadaşlarından görmüştür. Ancak Diyarbakır’da Diyarbakır Rüştiyesinde bir dönem eğitim almıştır.

Süleyman Nazif Nasıl Bir Yazardır?

Süleyman Nazif, Servet-i Fünun edebiyatında şiir ve nesir alanında verdiği eserler ile tanınmıştır. Yazar, Doğu ve Batı edebiyatı ile iç içe bir ortamda büyümüş ve bu sebeple bu edebiyatlara hakimdir. Sanat toplum içindir görüşü ile eserler vermiştir. Şiirlerinde estetik ve sanat duygusu ön plandadır. Tiyatro, hikaye, mensur şiir gibi türleri kullanmamıştır. Bu dönemde bireysel temaya yer vermeyen tek şairdir. Süleyman Nazif, şiirde keyfiyeti öncü edinir. Fiil, sıfat ve zamirleri kullanışı ile bunların işlevleri noktasında şiirselliğiyle dikkat çeker. Anlamın derinlik kazanmasına önem verir, kelimelere yeni anlamlar türetmiştir. Yazarın eserlerindeki içeriği duygu durumuna göre değişmektedir. Tarih, kültür, coğrafya içeriğini etkileyen dış unsurlardandır. Dile hakimiyeti ise üst düzeydedir. Ses ve biçim şiirlerinde özenle işlenmiştir. Süleyman Nazif, milli duygularını gerçekçi ve gelenekçi ifade kalıpları ile aktarır. Özellikle milli ve dini konular şair için en önemli unsurdur.

Süleyman Nazif Evlendi mi?

Süleyman Nazif’in aile hayatı mutlu ve düzenli geçmemiştir. Şair, 25 yaşlarında iken dayısının kızı Lütfiye Hanımla evlenmiş, fakat ölümünden önce karısından ayrılmıştır.

Süleyman Nazif Kaç Yaşında Vefat Etti?

Süleyman Nazif, 1927 yılında 56 yaşında iken vefat etmiştir.

Süleyman Nazif Mezarı Nerededir?

Süleyman Nazif’in mezarı İstanbul Edirnekapı Şehitlik ve Mezarlığındadır. Süleyman Nazif’in mezarı çok sevdiği iki dostu olan Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Naim ile yan yanadır.

Süleyman Nazif Hakkındaki Kitaplar

Süleyman Nazif hakkındaki kitaplar, yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir.