Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim Hayatı, Başarıları ve Eserleri
09 Kasım 2021

Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim Hayatı, Başarıları ve Eserleri

Ahmet Rasim Kimdir?

Ahmet Rasim, (1865, İstanbul - 21 Eylül 1932, İstanbul), Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş, hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam ettirmiş, hikaye, roman, şiir, anı, mektup, ders kitabı, tarih kitabı ve müzik gibi pek çok alanda eser vermiş, bilinen eserlerinin sayısı 91 olan Türk yazar, gazeteci, tarihçi, milletvekili, bestekâr ve şairdir.

Ahmet Rasim, 1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde, Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi ve zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Fakat dünyaya geldiğinde babası annesini terk edip Tekirdağ’da başka bir kadınla evlendiği için babasının evinde değil Sarıgüzel’de küçük bir evde, babası olmadan dünyaya gelmiştir.

Annesi tarafından zor şartlar altında büyütülen Ahmet Rasim, eğitim hayatına Sofular’daki mahalle mektebinde başlamıştır. Eniştesi Miralay Bey'in himayesinde yetişen Ahmet Rasim, 1876’da Dârüşşafaka'da aldığı eğitim ile edebiyat ve düşünce hayatına ilgi duymaya başlamıştır. Bu dönemde Fransızca da öğrenen ve Fransız yazarlara ilgi duymaya başlayan Ahmet Rasim, okulun defter ve hesap işlerine bakan Hayrettin Bey aracılığıyla Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Hoca Tahsin, Ziya Paşa gibi dönemin önemli şair ve yazarlarını tanıtmıştır. Okulda divan şiirini de tanıyan yazar şiir ve makale yazmaya da bu dönemde başlamıştır.

Ahmet Rasim'in ilk yazı denemesi Humbolt’un Amerika ormanlarındaki keşif seyahatlerini tercüme ettiği yazısıdır. Yazıyı  “A.R.” imzasıyla Tercüman-ı Hakikat gazetesine göndermiştir. Fakat bu yazı yayımlanmamıştır ve bu durum Ahmet Rasim'e hayal kırıklığı yaşatmıştır. Yazar, 2 Temmuz 1883 yılında Darüşşafaka’dan birincilikle mezun olmuştur. Okuldan mezun olduktan sonra Posta ve Telgraf Nezareti Fen Kalemi’nde kâtiplik görevine getirilmiştir. Bu dönemde düzenli ve dindar bir hayat süren Ahmet Rasim, Binbaşı Bilal Bey’in kızı Sadberk Hanım’la evlenmiştir. Bu düzenli hayatı ise Ermeni berberin kendisini içkiye alıştırması ile değişmiş, eğlence hayatına başlamıştır.

Memuriyet döneminde gazetelere yazı yollamaya devam eden Ahmet Rasim memuriyet hayatını benimseyememiştir. Kalemi ile para kazanmak isteyen Ahmet Rasim, Fransızca'dan çevirdiği yazıları Ahmet Midhat Efendi'ye götürmüş, bura ilgi görünce de 1885 yılında Tercüman-ı Hakikat ile yazı hayatına giriş yapmıştır. Baba Tâhir aracılığıyla da Cerîde-i Havâdis’te de fennî konularla ilgili yazı ve tercümeleri yayımlamıştır. Ahmet Midhat Efendi'ye güvenerek memuriyeti bırakan Ahmet Rasim, Muallim Naci'nin arkadaşlarıyla birlikte Tercüman-ı Hakikat gazetesinden ayrılmasından sonra gazetenin yazar kadrosuna dahil olmuştur. Ahmet Rasim'in kitap halinde basılan ilk eseri, 1885 yılında Kitapçı Arekel’in isteği üzerine kaleme aldığı " Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf: Sadayı Tahrir ve İade Eden Alet" isimli eserdir. 1885-1908 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanan Ahmet Rasim, 1324 yılında Hüseyin Rahmi ile birlikte "Boşboğaz ile Güllâbi" adlı bir mizah gazetesi çıkarmıştır. Bu dönemde "Menâkıb-ı İslâm "adlı kitabını da yayımlamıştır. 1886 yılında bir süreliğine Bakırköy’deki Mekteb-i Behrami’de ve Yahudi Alyans Mektebi’nde öğretmenlik yapmıştır. Dilbilgisi kitaplarının çoğunu öğretmenlik döneminde kaleme almıştır. 1891 yılında çocukluk arkadaşı Ahmet İhsan'ın çıkarmaya başladığı “Servet-i Fünun” dergisinde çeşitli dergileri yayımlanan Ahmet Rasim, “Mektep” mecmuasında da başyazarlık yapmıştır.

Ahmet Rasim, devrinde şarkı bestekârı olarak da tanınmaktadır. İlk müzik dersini Darüşşafaka'da okuduğu dönemde okulun müzik öğretmeni, bestekâr Mehmed Zekâi Dede’den almıştır. Okulun ardından Eyüp’te Bahariye Mevlevîhânesi kudümzenbaşılığı yapan hocasının mevlevîhânedeki meşklerine devam etmiştir ve birçok dini ve din dışı eser öğrenmiştir. Mevlevihanede katıldığı müzik toplantılarında Şevki Bey, Kemanî Tatyos Efendi ve Kemençeci Vasilaki gibi devrin ileri gelen saz, söz sanatçısı ve bestekârları ile tanışmış, dostluk kurmuştur. Ahmet Rasim nota bilmemektedir ve şarkı formunda eserler ortaya koymuştur. Müzik üslubu sade ve zariftir. Ahmet Rasim altmış beş kadar şarkı bestelemiştir. Yirmiye yakın makam kullanan Ahmet Rasim'in torunu Osman Nihat Akın'da müzik zevkini dedesinden almıştır.

1898 yılında Alman İmparatoru Wilhelm’in Suriye gezisi sırasında "Malumat" gazetesi tarafından Suriye'ye yollanan yazar 1916'da da “Sabah” gazetesi tarafından harp muhabiri olarak Romanya cephesine gönderilmiştir. 1927 yılında ise İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, 3. ve 4. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer almıştır. Sağlık sorunları nedeniyle meclise gidemeyen Ahmet Rasim 1932 yılında Heybeliada'daki evinde hayata veda etmiştir.

Ahmet Rasim'in Devlet Görevleri

Ahmet Rasim devlet görevine Posta ve Telgraf Nezareti'nde memur olarak başlamıştır. Buradaki memuriyetini bıraktıktan sonra 1886 yılında bir süreliğine Bakırköy’deki Mekteb-i Behrami’de ve Yahudi Alyans Mektebi’nde de öğretmenlik yapmıştır. Bu devlet görevlerinin ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün referansı ile 1927 yılında İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, 3. ve 4. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer almıştır.

Ahmet Rasim Eserleri Nelerdir?

Ahmet Rasim'in 91 tane eserleri aşağıda listelenmiştir.

mesakkı hayat - ahmet rasim

         Mesakk-ı Hayat

leyali ızdırıp - ahmet rasim

         Leyâl-i Izdırap

asker oğlu - ahmet rasim

         Asker Oğlu

ülfet - ahmet rasim

         Ülfet (ikinci basılışı "Hamamcı Ülfet" adıyladır)

iki güzel günahkar - ahmet rasim

         İki Güzel Günahkâr

gecelerim - ahmet rasim

         Gecelerim (Daha sonra "Ömr-i Edebî 3'te yer almıştır)

falaka - ahmet rasim

         Falaka

kitabei gam - ahmet rasim

         Kitabe-i Gam

sehir mektupları - ahmet rasim

         Şehir Mektupları

iki hatırat , üç şahsiyet - Ahmet rasim

         İki Hatırat, Üç Şahsiyet

asabi kız sabiha - ahmet rasim

         Asabi Kız Sabiha

istanbulda eğlence hayatı - ahmet rasim

         İstanbul’da Eğlence Hayatı

hanım - ahmet rasim

         Hanım

 • Güzel Eleni
 • Eski Maceralardan Fuhş-i Atik
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye
 • Romanya Mektupları
 • Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi
 • Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze
 • Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye
 • Cizvit Tarihi
 • Ezhâr-ı Tarihiye
 • Ürani
 • İki Damla Gözyaşı
 • Mathilde Laroche
 • La Dame aux Camelias
 • Karpat Dağlarında
 • Mızıkacı Yanko ve Kamyonka
 • Neşide-i Ruh
 • Ohlan Karısı
 • Kaptan Jipson
 • Madam Hardiber
 • Asya Kumsallarında
 • Yeni Usul Sarf-ı Farisî
 • Küçük Tarih-i İslâm
 • Küçük Tarih-i Osmanî
 • Yeni Usul Muallim-i Sarf
 • Osmanlı Tarihi
 • Hesab-ı Tedricî
 • İmlâ-yı Osmanî
 • Müptedi
 • Hesap Kitabı
 • Sarf-ı İptidaî
 • Küçük Hıfzıssıhha
 • Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî
 • Elifba
 • Elifbadan Sonra
 • Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî
 • Resimli Küçük Tarih-i Osmanî
 • Yeni Sarf Dersleri 2
 • Doğru Usul-ı Kıraat 3
 • Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf
 • Elektrikiyet-i Sakine
 • Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye
 • Elektrik
 • Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî
 • Garaib-i Âdat-ı Akvam
 • Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat
 • Ömr-i Edebî
 • Tarih ve Muharrir:
 • Cidd ü Mizah
 • Eşkâl-i Zaman
 • Gülüp Ağladıklarım
 • Muharrir Bu Ya
 • Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi
 • Tarih-i Muhtasar-ı Beşer
 • Eski Romalılar
 • Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi
 • Fıkralar ve Makaleler
 • Külliyat-ı Say ü Tahrir
 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm
 • Mehalik-i Hayat
 • Endişe-i Hayat
 • Meyl-i Dil
 • Tecârib-i Hayat
 • Afife
 • Mektep Arkadaşım
 • Tecrübesiz Aşk
 • Numune-i Hayal
 • Biçare Genç
 • Gam-ı Hicran
 • Sevda-yı Sermedî
 • İlk Sevgi
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
 • Çehre
 • Nâkâm
 • Muharrir, Şair, Edip
 • İki Günahsız Sevda
 • Belki Ben Aldanıyorum

Ahmet Rasim'in İlk Eseri Nedir? 

Ahmet Rasim’in yayımlanan ilk eseri Fransızcadan tercüme ettiği "Yolcu" başlıklı manzumedir.

Ahmet Rasim'in Kaç Tane Eseri Vardır?

Ahmet Rasim’in eserlerinin sayısının 100’ü aşkın olduğu düşünülmektedir.

Ahmet Rasim Romanları ve Hikayeleri

Ahmet Rasim’in 24 adet roman ve hikayesi aşağıda listelenmiştir.

 • İlk Sevgi: Eserde toplum değerlerine uymayan evli bir kadının düştüğü kötü durum anlatılmaktadır.
 • İstanbul'da Eğlence Hayatı
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
 • Güzel Eleni
 • Mesakk-ı Hayat
 • Leyâl-i Izdırap
 • Mehalik-i Hayat
 • Endişe-i Hayat: Eser ihanet teması üzerine kurulmuştur. Kocası kıskançlık yüzünden cinayet işlemiş ve hapse girmiş olan bir kadının kocasına ihanet etmesi anlatılmaktadır.
 • Meyl-i Dil
 • Tecârib-i Hayat
 • Afife
 • Mektep Arkadaşım
 • Tecrübesiz Aşk
 • Numune-i Hayal
 • Biçare Genç
 • Gam-ı Hicran: Ahmet Rasim’in ana karakteri Azmi isimli bir genç olan hikayesidir. Metnin temel unsuru ıstıraptır. Ahmet Midhat Efendi’nin üslubuna benzer bir üslupla kaleme alınmıştır.
 • Sevda-yı Sermedî: Ahmet Rasim'in komşu olan iki evin çocukları Lamia ve Nail'in aşkını anlattığı eseridir.
 • Asker Oğlu
 • Nâkâm
 • Ülfet (ikinci basılışı "Hamamcı Ülfet" adıyladır)
 • Belki Ben Aldanıyorum
 • İki Güzel Günahkâr
 • İki Günahsız Sevda
 • Asabi Kız Sabiha’dır.

Ahmet Rasim Hatıraları

Ahmet Rasim’in 4 adet hatıra türündeki kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Gecelerim: Ahmet Rasim'in çocukluk hatıralarının anlatıldığı eserlerdir.
 • Eski Maceralardan Fuhş-i Atik: Eski eğlence hayatının ve baskıların ele alındığı gerçekçi hatıralardır.
 • Muharrir, Şair, Edip: Eserde edebiyat heveslisi ve gazete yazarı olmak isteyen Ahmed Râsim’in basın hayatına girişi, o devrin basın organları ve edebî muhitleriyle olan münasebeti ele alınmıştır.
 • Falaka: Ahmet Rasim'in çocukluk hatıralarının anlatıldığı eserlerdir. Geleneksel mahalle yaşamını anlattığı eserinde çocukluğunda okuldan korkmasına neden olan falakadan bahsetmiş ve eğitimde uygulanan şiddeti eleştirmiştir.

Ahmet Rasim Mensur Şiirleri

Ahmet Rasim’in 2 adet mensur şiiri aşağıda listelenmiştir.

 • O Çehre
 • Kitabe-i Gam’dır.

Ahmet Rasim Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Ahmet Rasim’in bilinen şiir kitaplarının sayısı ikidir.

Ahmet Rasim’in En İyi Eseri Hangisidir?

Ahmet Rasim’in en bilinen eseri çocukluk hatıralarını, geleneksel mahalle yaşamını ve çocukluğunda okuldan korkmasına neden olan falaka cezasını anlattığı “Falaka” isimli eseridir. Eseriyle eğitim ve öğretimde uygulanan şiddeti eleştirmiştir.

Ahmet Rasim’in İlk Kitabı Hangisidir?

Ahmet Rasim’in kitap halinde basılan ilk eseri "Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf: Sadayı Tahrir ve İade Eden Alet" isimli eserdir.

Ahmet Rasim Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Edebiyat hayatına şiire ilgi duyarak başlayan Ahmet Rasim, gazel, şarkı, kıta, müstezat, kaside gibi eski tarza şiirler yazmıştır. Yazarın mizahi manzumeleri de vardır. Bazı şiirlerinde “Şair-i Şirin-eda Kebapçızade Nida” imzasını kullanmıştır. Müşterek manzumeler de kaleme almıştır. Alafranga tarzda yazdığı şiirleri de mevcuttur. Fakat yalnızca eski tarzda olan şiirleri yayımlanmıştır.

Ahmet Rasim Şiirleri Hangi Türdedir?

Ahmet Rasim, yayımlanan şiirlerinde gazel, şarkı, kıta, müstezat ve kaside gibi divan şiiri nazım şekillerini kullanmıştır. Mensur şiir yazmıştır.

Mensur şiir, 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir şiir şeklidir. Duygu ve hayallerin düzyazı biçimiyle şiirsel bir anlatımla anlatılmasıdır. Mensur şiir için iç ahenk oldukça önemlidir. Mensure olarak da adlandırılmaktadır. Stephane Mallarme ve Charles Baudelaire en bilinen temsilcilerindir. Türk edebiyatına ise Şinasi'nin Fransızcadan yaptığı çeviriler ile girmiştir. Mensur şiir türünün Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Halit Ziya Uşaklıgil'dir.

Ahmet Rasim'in Şiir Anlayışı Nedir?

Ahmet Rasim'in hem eski tarzda hem de kendi tabiriyle “alafranga tarzda” yazılan şiirleri vardır. Bu şiirlerinden sadece eski tarzda olanlarını yayımlamıştır. Alafranga tarzda kaleme aldığı şiirlerini Abdülhak Hâmid’e yapılan hücumların kendisine de yapılmasından çekindiği için yayımlamamıştır. 

Ahmet Rasim Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Ahmet Rasim, şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Araplardan Farslara ve 11. yüzyılda da Farslardan da Türklere geçmiştir.  İlk kullanan kişi Yusuf Has Hacib'tir ve Kutadgu Bilig isimli eserinde kullanmıştır. Temelde hecelerin uzunluğuna ve kısalığına dayanan ölçüyü Türkçeye en başarılı şekilde uygulayan yazarlar: Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'dir.

Ahmet Rasim Şiirde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Ahmet Rasim, şiirlerinde aruz vezninin Mefâilün feilâtün mefâilün feilün, Feilâtün mefâilün feilün, Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün,  Mef’ûlü mefâîlü feûlün, Mef’ûlü fâilâtü mefâilü fâilün gibi farklı kalıplarını kullanmıştır.

Ahmet Rasim Besteleri

Altmış beş kadar bestesi olduğu bilinen Ahmet Rasim’in 17 adet bestesi aşağıda listelenmiştir.

 • Aman Sâkî Canım Sâkî Doldur Doldur Da Ver
 • Benim Sen Nemsin Ey Dilber
 • Bir Bahar İster Gönül Gülsüz Çemensiz Lâlesiz
 • Bir Gönülde İki Sevdâ Sonu Bilmem Ne Olur
 • Bir Kerre N'olur Sûh-i Şenim Hem-Tenim Olsan
 • Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zâr ü Perîşân
 • Cüdâ Düşse Sevdiğinden Bir Adem
 • Çâre Bulan Olmadı Bu Yâreye
 • Feryâdıma Efganıma İmdâd Edecek Var
 • Gelmiyorsun Mâni'in Var Sevdiğim Çoktan Beri
 • Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım
 • Gözümde İşvenümâdır Hayâl-i Bî-bedeli
 • Kalb-i Zârım Gamla Oldu Dağ-dâr
 • Leb-i Rengînine Bir Gül Konsun
 • Pek Revâdır Sevdiğim Ettiklerin
 • Sen Söyle Ne Oldun Yine Avâre mi Kaldın
 • Yâre Te'sir Eylemiş de Hâlim Olmuş Girye-nâk’dır.

 

Ahmet Rasim Fıkraları ve Makaleleri

Ahmet Rasim’in 8 adet fıkra ve makalesi aşağıda listelenmiştir.

 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat: Makalât ve Musahabat: Ahmet Rasim tarafından Abdülhamit döneminin son yıllarında kaleme alınmıştır. Sansüre uğramayacak konular üzerine yazılmıştır.
 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm: İslâm dini ve tarihi konulardan oluşan makalelerin yer aldığı eserdir.
 • Şehir Mektupları: Yazarın hem kendi adı hem de takma ad ile kaleme aldığı gazetelerde yayımlanan yazılarından oluşan bir eserdir. İstanbul hayatının çeşitli yönleri, basım hayatından kişiler ve olaylar, alışkanlıklar ve gelenekler ele alınmıştır.
 • Tarih ve Muharri: 2. Meşrutiyet’in birinci ve ikinci döneminde ele alınan yazılardan oluşmaktadır. Dönemin sosyal olaylarının araştırılması ile meydana gelmiş çeşitli yazıları içermektedir.
 • Cidd ü Mizah
 • Eşkâl-i Zaman: 1. Dünya Savaşı döneminde Ahmet Rasim’in Tasvir-i Efkar’da yayımladığı yazılarından oluşmaktadır. Döneminin politik konu ve şahısları, günlük hayatta karşılaşılan şaşırtıcı olaylar, dönemin kabadayı, külhanbeyi ve züppelerinin davranış şekilleri Ahmet Rasim'in anlatım tarzıyla ele alınmıştır.
 • Gülüp Ağladıklarım
 • Muharrir Bu Ya’dır.

Ahmet Rasim Seyahat Yazıları

Ahmet Rasim'in 1 adet seyahat yazısı aşağıda verilmiştir.

 • Romanya Mektupları: Seyahat yazılarının yer aldığı eserdir.

Ahmet Rasim Monografileri

Ahmet Rasim'in 1 adet monografi eseri aşağıda verilmiştir.

 • Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi: Şinasi'nin hayatı ve eserlerinden örnek parçaların yer aldığı eser Türk basın tarihi hakkında bilgiler de içermektedir.

Ahmet Rasim Çevirileri

Ahmet Rasim'in 15 adet çevirisi aşağıda listelenmiştir.

 • Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze
 • Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye
 • Cizvit Tarihi
 • Ezhâr-ı Tarihiye
 • Ürani
 • İki Damla Gözyaşı
 • Mathilde Laroche
 • La Dame aux Camelias
 • Karpat Dağlarında
 • Mızıkacı Yanko ve Kamyonka
 • Neşide-i Ruh
 • Ohlan Karısı
 • Kaptan Jipson
 • Madam Hardiber
 • Asya Kumsallarında

Ahmet Rasim Okul Kitapları

Ahmet Rasim'in 18 adet okul kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Yeni Usul Sarf-ı Farisî
 • Küçük Tarih-i İslâm
 • Küçük Tarih-i Osmanî
 • Yeni Usul Muallim-i Sarf
 • Osmanlı Tarihi
 • Hesab-ı Tedricî
 • İmlâ-yı Osmanî
 • Müptedi
 • Hesap Kitabı
 • Sarf-ı İptidaî
 • Küçük Hıfzıssıhha:
 • Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî
 • Elifba
 • Elifbadan Sonra
 • Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî
 • Resimli Küçük Tarih-i Osmanî
 • Yeni Sarf Dersleri 2
 • Doğru Usul-ı Kıraat 3

Ahmet Rasim Diğer Eserleri

Ahmet Rasim'in 18 adet tarihle ilgili kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi
 • Tarih-i Muhtasar-ı Beser
 • Eski Romalılar
 • Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi: Türkler’in Anadoluya gelişlerini anlatarak başlayan eser Abdülaziz devrine kadar devam etmektedir.
 • İki Hatırat, Üç Şahsiyet: 19. yüzyılın sonu 20. yüzyıl başında Said Paşa ve Kamil Paşa’nın hatıralarından yola çıkarak yazılan eserdir.
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye: Osmanlı’daki yenilik hareketlerinin tarihini siyasi arka plana yer vererek anlatan eserdir.
 • Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf
 • Elektrikiyet-i Sakine
 • Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye
 • Elektrik
 • Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî:
 • Garaib-i Âdat-ı Akvam
 • Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat:
 • Ömr-i Edebî
 • Hanım
 • Ramazan Sohbetleri: Ahmet Rasim'in Ramazan aylarında yayımladığı yazılarının bir araya getirilerek yayımlandığı eseridir.
 • İstanbul’da Eğlence Hayatı’dır.

Ahmet Rasim'in İlk Yazısı Nerede Yayımlanmıştır?

Ahmet Rasim'in ilk yazısı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır.

Ahmet Rasim'in Yazıları Nerelerde Yayımlanmıştır?

Ahmet Rasim'in yazılarının yayımlandığı gazete ve dergiler aşağıda listelenmiştir.

 • Şafak
 • Gülşen
 • Hamiyyet
 • Sebat
 • Berk
 • Envâr-ı Zekâ
 • Maârif
 • Resimli Gazete
 • Hazîne-i Fünûn
 • Mekteb
 • Mecmûa-i Ebüzziyâ
 • Pul
 • Musavver Fen ve Edeb
 • İrtikā
 • Servet-i Fünûn
 • Tercümân-ı Hakîkat
 • İkdam
 • Sabah
 • İmdadü’l-Midad
 • Basîret
 • Saâdet'tir.

Ahmet Rasim Hangi Edebiyat Akımından Etkilenmiştir?

Ahmet Rasim, realizm akımından etkilenmiştir. Realizm: 19. yüzyılın ikinci yarısında Romantizme tepki olarak ortaya çıkan bir edebi akımdır. Realizm akımının temsilcilerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Ahmet Rasim Hangi Dönem Yazarıdır?

Ahmet Rasim, "Ara Nesil" yazarlarındandır. Eser verdiği dönemde Türk edebiyatında  "eski-yeni" tartışması yaşanmaktadır. Ahmet Rasim ise bu dönemde "mutavassıt" bir çizgide yer almıştır. Milli edebiyat oluşturma düşüncesine sahiptir. “Zevk-i milli ve irfan-i ümmetin muhassalası ne ise ona tebaiyet etmek her sahib-i kalem için mecburidir” fikrini savunmuştur. Milli zevki ise “bütün hissiyat ve ihtirasat ve teheyyücat-ı milliyenin muhassalasıdır” şeklinde tarif etmektedir. Serveti-i Fünun yazarlarıyla kalem münakaşaları yaşamıştır. Özellikle de Süleyman Nesip ve Hüseyin Cahit ile münakaşa yaşamıştır. Ahmet Rasim, bu münakaşalarda  “Çerçevesi Fransız, kâğıdı Nemçe, mürekkebi Çin, kalemi İran, şekl-i tasavvuru Frenk, yazısı Türk olan bir şekl-i edebîye bir milletin tekâmül ve terakki-i edebîsi nazarıyla bakılamaz.” görüşünü savunmuştur. Tüm bu şiir hakkındaki görüşlerde Ahmet Midhat Efendi'nin etkisi vardır. "Türk Şiiri Yazmak" ve  “Dilde Tasfiyecilik” düşüncelerine de karşı çıkmıştır. Tüm bu fikirlerinin yanında “Klasikler Meselesi”, “imlâ” ve “lügat” bahislerinde de fikirlerini belirtmiştir. Tüm bu fikirlerini döneminde yayımladığı makalelerinde kaleme almıştır.

Ara Nesil, Tanzimat sonrası ikici kuşakta yer alan Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci ve Abdülhak Hâmid ile Servet-i Fünun edebiyatı arasında duran yazarlara verilen isimdir. Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünun dönemi arasında köprü görevi görmüş bir nesildir. Ara Nesil sanatçıları aşağıda listelenmiştir.

Ahmet Rasim Sanat Anlayışı Nedir?

Ahmet Rasim toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.

Ahmet Rasim Kimlerden Etkilenmiştir?

Ahmet Rasim’in etkilendiği kişiler aşağıda listelenmiştir.

Ahmet Rasim'in Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Edebiyatın birçok alanında değerli eserler kaleme almış olan Ahmet Rasim, fıkra türünde Türk edebiyatının ilk ustasıdır.

Ahmet Rasim Aldığı Ödüller? 

Ahmet Rasim’in aldığı ödül aşağıda verilmiştir.

 • "Menâkıb-ı İslâm "adlı kitabı ile 2.  Abdülhamid’den Mecîdî nişanı almıştır.

Ahmet Rasim Nerelidir?

Ahmet Rasim baba tarafından Kıbrıslıdır.

Ahmet Rasim'in Babası Kimdir?

Ahmet Rasim'in babası Bahaeddin Efendi, Kıbrıs’ta doğmuş, sonrasında ailesiyle Ermenek’e yerleşmiştir. Posta ve telgraf memurudur. İşi nedeniyle oldukça fazla şehir dolaşan Bahaeddin Efendi her gittiği yerde başka bir kadınla evlenen, başka bir şehre gitmesi gerektiği zaman da eşini ve çocuklarını terk eden bir adamdır. İlk evliliğini Ermenek'te yapan Bahaeddin Efendi İstanbul'a giderken bu eşini boşamıştır. İstanbul'da, Ahmet Rasim'in annesi Nevber Hanım’la evlenmiştir. İstanbul'un ardından memuriyeti Tekirdağ'a çıkan Bahaeddin Efendi eşi Nevbahar Hanım'ı Ahmet Rasim'e hamileyken İstanbul'a yollamış ve bir daha arayıp sormayarak terk etmiştir. Tekirdağ'da da başka bir kadınla evlenmiştir.

Ahmet Rasim Çocukluğu Nasıldır?

Çok yaramaz bir çocuk olan Ahmet Rasim'i annesi Nevbahar Hanım büyütmüştür. Babası, kendisini ve annesini daha Ahmet Rasim doğmadan önce terk etmiştir. Annesi dikiş dikerek para kazanmıştır. Çocukluğunda birçok okul değiştirmiş, bu okullarda ya falaka yemiş ya da falaka korkusuyla okuldan kaçmıştır ve dayak korkusu nedeniyle okulla arası iyi olmamıştır. Okulla arasını Darüşşafaka'ya gidene kadar düzeltememiştir.

Ahmet Rasim Eğitim Hayatı Nasıldır?

Ahmet Rasim’in eğitim aldığı okullar eğitim sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

 • Sofular’daki mahalle Mektebi
 • Kırkçeşme’de Tezgâhçılar Mektebi
 • Haydar’da Çukurçeşme Mektebi
 • Sarıgüzel’de Hâfız Paşa Mektebi
 • Yâkub Hoca adındaki bir muallimden yazı ve Arapça dersi almıştır.
 • Dârüşşafaka'dır.

Ahmet Rasim Nasıl Bir Yazardır?

Ahmet Rasim, edebiyata şiir ile başlamış sonrasında ise neredeyse edebiyatın her alanında eser vermiş üretken bir yazardır. Eserlerinde İstanbul’u ve İstanbul yaşamı ön plana çıkarmıştır. Kendi döneminin yaşantısını ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Türk dilini ustaca kullanan yazar kısa, yalın ve açık cümlelerle iyimser metinler kaleme almıştır. Bazı eserlerinde mizahi bir üslup da görülmektedir. Eserlerini okurla sohbet eder gibi kaleme almıştır. Gözlem konusunda da oldukça başarılı olan Ahmet Rasim, müzik konusunda da yeteneklidir ve altmıştan fazla beste kaleme almıştır.

Ahmet Rasim Evlendi Mi?

Ahmet Rasim, Binbaşı Bilâl Bey’in kızı Sadberk Hanım’la evlenmiştir. Sadberk Hanım’la olan evliliği 17 yıl sürmüştür ve 1902’de eşinin vefat etmesi ile sona ermiştir. Ahmet Rasim bu evlilikten sonra bir daha evlenmemiştir.

Ahmet Rasim'in Çocukları

Ahmet Rasim’in Sadberk Hanım ile olan evliliğinden, Rasime (1887), Mazhar (1889), Mazlum (1891), Sadiye (1893), Sırrı (1897) ve Şeyda (1901) adında altı çocuğu olmuştur.

Ahmet Rasim Kaç Yaşında Vefat Etti?

Ahmet Rasim, hayata veda ettiğinde 67 yaşındadır.

Ahmet Rasim Mezarı Nerededir?

21 Eylül 1932’de Heybeliada’daki evinde vefat eden Ahmet Rasim'in cenazesi adadaki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Ahmet Rasim Hakkındaki Kitaplar

Ahmet Rasim hakkındaki kitaplar aşağıda listelenmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.