Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Zigetvar Türbedarı Ali Dede Bosnevi’nin Hayatı, Eserleri ve Kırk Hadis Derlemeleri

60,00 TL

Bu kitabın hikâyesi, Ayşe Hubbî Hatun’a âit olduğu zannedilen İmâdu¨’l-Cihâd ile başlamıştır. Araştırmalar sonucunda söz konusu eserin Ali Dede Bosnevî’ye ait olduğu anlaşılınca su¨reç Ali Dede Bosnevî, Hayatı, Eserleri ve Fezâilu¨’l-Cihâd’ı olarak devam etmiştir. Eserin birinci bölu¨mu¨nde, öncelikle Ali Dede Bosnevî’nin yaşadığı dönemin sosyo-ekonomik ve siyasî göru¨nu¨mu¨ne kısaca değinilmiş, daha sonra yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Burada yazarın Arapça ve Tu¨rkçe bu¨tu¨n eserleri ilk defa bir arada verilmiştir ki, bunlardan bir ikisi hariç tamamı Tu¨rkiye’de ilk defa tanıtılmıştır. Kitabın Fezâilu¨’l-Cihâd’ın Tedkiki ve Tenkidli Metni başlıklı ikinci bölu¨mu¨nde, önce eserin adı ve yazara aidiyeti konusundaki tartışmalar ele alınmıştır.

Daha sonra ise eserin telif sebebi ve tarihi, eserin muhteviyatı, kaynakları, edebî ve dînî değeri u¨zerinde durulmuş, eserin tespit edilen nu¨shaları tanıtılmıştır. Mu¨teakiben metinlerin neşir esasları ile metin neşrinde kullanılan transkripsiyon sistemi ve alfabesine, sonrasında da Fezâilu¨’l-Cihâd’ın tenkidli metnine yer verilmiştir. Kitabın u¨çu¨ncu¨ bölu¨mu¨nde Ali Dede Bosnevî’nin Kur’ân-ı Kerim’in fazileti hakkında derlediği hadisleri ihtiva eden 40 hadis derlemesi ve manzum tercu¨mesi olan Ehâdîs-i Erbaîn der Fazl-ı Kur’ân-ı Mu¨bîn’in tedkiki ve neşri yer almaktadır. Kitabın dördu¨ncu¨ bölu¨mu¨nde ise Ali Dede Bosnevî’nin bir diğer 40 hadis derlemesi olan Kelimât-ı Ulviyye adlı manzum eserinin tedkiki ve neşri yapılmıştır. Ekler kısmında Fezâilu¨’l-Cihâd’ın nu¨shalarından örnekler verilmiş, Ehâdîs-i Erbaîn der Fazl-ı Kur’ân-ı Mu¨bîn’in ve Kelimât-ı Ulviyye’nin tıpkıbasımları yapılmıştır.