sadsad x
asdasd
180,56 TL
133,61 TL
%26 indirim
Kazancınız
:
46,95 TL
Türkiye Orkideleri Hakkında Bilgiler
Türü: Bahçe Düzenlemesi
Sayfa Sayısı: 855
ISBN: 9786054015078
Kapak: Ciltli
Karel Kreutz
Karel Kreutz
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Türkiye Orkideleri Kısa Özet

    Büyüleyici do¤al güzelliklere sahip bir co¤rafyada yeralanTürkiye'nin do¤al Orkide türlerinin kimli¤i niteli¤indeki bu kitapla,do¤an›n ve onun engin güzelliklerinin dostlar› ve koruyucular›olan do¤aseverlere, bugüne kadar belirlenmifl Orkide türlerikapsaml› bir flekilde sunulmufltur. Kitab›n okunmas› ve zenginiçerikli foto¤raflar›n incelenmesiyle Orkide dostlar›n›n ve ilgililerin,Orkidelerin inan›lmaz güzellikteki yetiflme ortamlar›n› en k›sazamanda keflfetme istekleri kamç›lanm›fl olacakt›r.20 y›ll›k yo¤un eme¤in ve bilimsel birikimlerin bir ürünü olan bueserin haz›rlanabilmesi için, yaklafl›k 75 000 km kat edilerekTürkiye'de yetiflen ve ulafl›labilen Orkide türleri ortalama 70 000diya (slayt) ile belgelemifltir.Bu eserin, do¤aseverlere, botanikçilere, çevre konusunda etkilipolitikac›lara ve bizzat do¤an›n korunmas›yla yükümlü yetkililereOrkidelerin ola¤anüstü güzelliklerini ve muhteflem do¤as›n›yak›ndan tan›taca¤› ve onlara hem do¤aya hem de bu bitkiye karfl›daha bilinçli de¤er yarg›lar› ve farkl› bak›fl aç›lar› kazand›raca¤›aç›kt›r. Sunulan eser, Türkiye'de Orkideler için "alarm zilleri"nineskiden beri çalmakta oldu¤una dikkatleri çekmekte, çok inceuyar›lar› ile bizleri ve tüm yetkilileri göreve ça¤›rmaktad›r. Salep,dondurma, vb. ürünlerde kullan›lmak üzere Türkiyede her y›lyaklafl›k 120 milyon Orkide yumrusu toplanmakta, dolay›s›ylatahmini 120 milyon Orkide çiçe¤inin kökü kurutulmaktad›r.Geçmiflten beri süregelen afl›r› ve bilinçsiz faydalanmalar nedeniylepek çok Orkide toplulu¤u yetiflme ortamlar›ndan bir biruzaklaflmaktad›r. Oysa etkileyici güzelliklere sahip bu bitkilerinbaz›lar› öylesine enderdir ki, dünyada yaln›zca Anadolu'daki tek biralanda ve sadece birkaç öbek halinde yaflamaktad›r. Ne yaz›k kiço¤umuz Türkiye'de yetiflen do¤al Orkidelerin ve onlar›n hazinede¤eri tafl›d›¤›n›n fark›nda olmaktan uza¤›z. Bu endemik türleritan›mak, onlara sahip ç›kmak ve korumak, kan›m›zca Türkiye'yiseven tüm insanlar›n en temel görevlerinden biri olmal›d›r.

Türkiye Orkideleri Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.