Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

"Silsile-i Aliyye"nin Son Altun Halkası - Seyyid Abdülhakim-i Arvasi "Kuddise Sirruh" Hazretleri

300,00 TL
201,00 TL

*Arvâsî Seyyidleri Hânedânı*nın büyük ceddi Kâdirî ve Çeştî Tarîkat-i Aliyyesi’nin meşâyih-i kirâmından Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin, mutlak vârisi olduğu ecdâd-ı kirâmının velâyet nûrlarıyla Vân’ın Müks [Bâğçeserây] Kazâsı’nda te’sîs ettiği Arvâs Köyü, Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâ‘at İ‘tikâdı’nın Doğudaki en metîn, en sağlam kalesi ve *Arvâsî Seyyidleri Hânedânı*nın Sâdât-i Kirâmı’nın irşâdlarıyla asrlarca ilm ve ma‘rifet nûrlarının merkezi olmuş; Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin dokuzuncu kuşak torunlarından Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî Tarîkat-i Aliyyesi’nin velâyet nûrlarından başka Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî Tarîkat-i Aliyyesi’nin nübüvvet nûrlarıyla âlemi nûrlandırmış; nihâyet mutlak halîfesi Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî, Üveysî Tarîkatleri’nde kâmil ve mükemmil mürşid, dört mezhebde sözü huccet Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri önce Doğuya ve sonra Batıya ilm ve ma‘rifet nûrlarını neşr etmiştir.

*Arvâsî Seyyidleri Hânedânı*nın Sâdât-i Kirâmı’ndan *Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm* Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [Üçışık] *Kuddise Sirruh* Hazretleri hakkında Güneşden zerre, ummândan katre kabîlinden hâzırladığımız bu kitâbımız, beş kısm’dır:

Birinci Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, mâddî ve ma‘nevî silsilesini, âilesini, evlâdlarını, talebelerini, halîfelerini vesîkalarla ve tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 111 *Yüzonbir* sahîfedir.

İkinci Kısm’da; *Silsile-i Aliyye*nin son altun halkası *Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm* Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, sûrî ve ma‘nevî nesebini, hasebini, kardeşlerini, âilesini, evlâdlarını, eserlerini kendi *Hâl Tercümesi Risâlesi*nden ve yüzlerce arşiv vesîkasından ve kitâblardan istifâdelerle yazmaya çalıştık. Kitâbımızın bu kısmı, 334 *Üçyüzotuzdört* sahîfedir.

Üçüncü Kısm’da; birkaç risâlesi hâric Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek sohbetleri, va‘z-ı şerîfleri, mektûb-i âlîleri ve başka takrîrleri ve tahrîrleri, tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 3650 küsûr sahîfelik nüshalarda karışık yazıldığından; biz bunları *Risâleler*, *Mektûblar*, *Makâleler*, *Va‘zlar*, *Sohbetler* başlığıyla tasnîf ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik, Osmânlı Türkçesi’yle yazılı kısmlarını sâdeleştirdik. *Risâleler*inden sonra sırasıyla *Mektûblar*ını, *Makâleler*ini, *Va‘zlar*ını, *Sohbetler*ini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 767 *Yediyüzaltmışyedi* sahîfedir.

Dördüncü Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin *Tarîkat İcâzetnâmesi* ile me’zûn buyurduğu halîfelerinden mübârek mahdûmları Şeyh Seyyid Muhammed Emîn-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin Nakş-bendî Tarîkat-i Aliyyesi’nin esâslarını ve edeblerini icmâlen beyân ettikleri *İstikâmet Risâlesi*ni tercüme ettik ve sâdeleştirdik. Kitâbımızın bu kısmı, 22 *Yirmiiki* sahîfedir.

Beşinci Kısm’da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin *Risâleleri*nde, *Mektûbları*nda, *Makâleleri*nde, *Va‘zları*nda, *Sohbetleri*nde istifâde ettikleri Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi ile yazılmış kitâblardan te’mîn ve tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 80 *Seksen* kadarının ve bu kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi’yle ve Latin Harfli Türkçe yazılmış 100 küsûr kitâbın; tıpkıbasımlarını da yaptığımız 120 *Yüzyirmi* arşiv vesîkasının, gazetelerin, mecmû‘aların ve ta’rîhî fotoğrafların künyelerini yazdık.

Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri, halîfe bırakmadan, Hicrî 29 Zi’l-Ka‘de 1362 [27 Kâsım 1943] Cum‘artesi Günü sabâha karşı Ankara’da şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bağlûm Kabristânı’nda defn edilmiştir.