Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Sağlık Sektöründe Çalışan Kamu Personelinin Acil Durum Eylem Planı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Tespiti Çanakkale Örneği

38,22 TL
23,70 TL

Araştırmanın örneklemini Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı,112 ASHİ’da çalışmakta olan 330 kişilik personelden oluşturmaktadır. Hedeflenen örneklem 330 kişi iken, anket uygulamasına katılan 260 kişinin anketi değerlendirmeye alınmıştır. Etik kurul ve İl Sağlık Müdürlüğü izinleri alındıktan sonra araştırmaya katılmayı gönüllülük esası ile kabul eden katılımcılarla veriler toplanmıştır. Verilerin saptanmasında Araştırma Görevlisi Eyüp YILDIZ tarafından geliştirilen bir ölçek olan işyeri çalışan anketi kullanılmıştır. Verilerin istatistiki değerlendirmesi için SPSS 21,0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Faktör Analizi, T Testi, Korelasyon Analizi, Anova, Ortalama ve Standart Sapma, Frekans ve Yüzdelik Değerler ile Minimum ve Maksimum Değerler kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p?0,05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre anket çalışmamıza katılan 260 kişiden % 45,8 erkek % 55,2 si kadındır.

Meslek grubuna bakıldığında ise %3,8 hekim % 6,5 hemşire ve ebe %48,8 i Acil Tıp Teknisyeni, %25,8 i acil tıp teknikeri, %8,1 ini şoför ve %6,9 unu ise diğer sağlık personeli oluşturmaktadır.Katılımcıların çalışan sağlığı ölçeği 5’li Likert tipte olup Geçerlilik analizi olarak Faktör analizi yapıldı ve 4 faktör altında toplanan ölçeğin dağılımı kümülâtif olarak varyansın %40,538’ini açıklamaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların İş Sağlığı ve Güvenliği ve Acil Durum Eylem Planları konusunda olumsuz görüş bildirdikleri belirlenmiştir.