Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Ortaöğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Utangaçlık Düzeylerinin Spor İle İlişkisi

35,00 TL
31,50 TL

1. Bölüm
Genel Bilgiler
1.1. Benlik Kavramı
1.2. Benlik Saygısı
1.2.1. Benlik Saygısının Gelişimi
1.2.2. Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler
1.2.3. Spor ve Benlik Saygısının İlişkisi
1.2.4. Rosenberg’e Göre Benlik Saygısı
1.2.5. Coopersmith’e Göre Benlik Saygısı
1.2.6. Benlik Saygısı Üzerine Yapılan Araştırmalar
1.3. Utangaçlık Kavramı
1.3.1. Utangaçlık ve Utanma
1.3.2. Utangaçlık ve Sosyal Fobi
1.3.3. Utangaçlık ve Sosyal Kaygı
1.3.4. Utangaçlık ve İçe dönüklük
1.3.5. Utangaçlık ve Çekingenlik
1.3.6. Utangaçlığın Nedenleri
1.3.7. Utangaç Bireylerin Kişisel Özellikleri
1.3.8. Utangaçlık Türleri
1.3.9. Utangaçlıkla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
1.3.10. Utangaçlık ve Spor İlişkisi
1.3.11. Utangaçlık Üzerine Yapılan Araştırmalar
2. Bölüm
Gereç Yöntem Ve Bulgular
2.1. Çalışmanın Evren Ve Örneklemi
2.2. Veri Toplama Araçları
2.2.1. Kişisel Bilgi Formu
2.2.2. Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri
2.2.3. Utangaçlık Ölçeği (Syness Scale)
2.3. Veri Analizi
2.4. Bulgular
2.4.1. Katılımcıların Demografik Bilgileri
2.4.2. Katılımcıların Cinsiyet ile Benlik Saygısı
Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.3. Katılımcıların Cinsiyet ile Utangaçlık
Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.4. Katılımcıların Yaş ile Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.5. Katılımcıların Yaş ile Utangaçlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.6. Katılımcıların Davranış Biçimi ile Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.7. Katılımcıların Davranış Biçimi ile Utangaçlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.8. Katılımcıların Spor Yapma Durumu ile Benlik
Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
2.4.9. Katılımcıların Spor Yapma Durumu ile
Utangaçlık Karşılaştırması
2.4.10. Katılımcıların Spor Yapma Durumuna Göre
Benlik Saygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişki
3. Bölüm
3.1 Tartışma
Sonuç
Öneriler
Kaynakça
İnternet Kaynakları
Dizin