Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Melamilik ve Osmanlı Devri Melamileri

150,00 TL
100,50 TL

"Hal Tercümeleri - Silsileleri - İ`tkadları - Meşrebleri - Eserleri - Eserlerinden Seçmeler - Tıpkıbasımlar - Arşiv Vesikaları Fotoğraflar"

Bu kitabımızda, Hicri 833’de [1430] Ankara’da vefat eden Halveti Tarikati Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli [Şeyh Nu’man bin Ahmed] *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mutlak halifelerinden Osmanlı’da ilk Melami Göynük’lü Seyyid Bıçakçı Ömer Efendi’den başlayarak Hicri 27 Receb-i Şerîf 1341 [15 Mart 1923] Perşembe Günü vefat eden Şeyh Seyyid Abdülkadir-i Belhi Hazretleri de dahil 493 senelik Bayrami-Melami Tarikati Silsilesi’ni, kamil ve mükemmil mürşidleriyle ve kamil mürşidleri ve talebeleriyle tanıtmaya çalıştık. Kitabımızın Önsöz-Giriş Kısmı’nda, tafsilatlı olarak *Melamilik* ve *Melamiler* hakkında Ehl-i Sünnet alimlerinin ba’zılarının kitablarından tercümeler ve sadeleştirmelerle nakiller yaptık.

Birinci Kısım’da Göynük’lü Seyyid Bıçakçı Ömer Dede, Ayaş’lı Seyyid Bünyamin Mustafa Efendi, Aksaray’lı Pir Ala’eddin Ali Sultan ve oğlu İsma’il-i Ma’şuk [Derviş Kemal], Hayrabolu’lu Şeyh Ahmed-i Sarban Efendi, Edirne’li Pir Ahmed Efendi, Silifke’li Şeyh Ya’kub-i Halvayi Dede, Bosna’lı Şeyh Memişah Efendi, Vize’li Kaygusuz Şeyh Ala’eddin Ali Efendi, Vize’li Şeyh Gazanfer Dede, Sivas’lı Şeyh Seyyid Osman-ı Haşimi Efendi, Siroz’lu Seyyid Şerif Hamdi Efendi, Ankara’lı Şeyh Hüsameddin Efendi, Bosna’lı Hamza Bali Efendi, Bursa’lı Şeyh Hasen-i Kabadûz Efendi, Bosna’lı Şeyh Abdullah [Rumi] Efendi, Peşte’li Lamekani Şeyh Hüseyn Efendi, Kötendil’li Oğlan Şeyh İbrahim Efendi, Belgrad’lı Şeyh Attar Receb Efendi, Belgrad’lı İbrahim Efendi, Belgrad’lı Zahid Habib Efendi, Tırhala’lı Şeyh İdris-i Muhtefî Hazretleri, Karaman’lı Bezcizade Şeyh Muhammed Muhyi Efendi, Trabzon’lu Tıfli Ahmed Çelebi, Şeyhulislam Ebu’l-Meyamin Mustafa Efendi, Fazıl Ali Beğ, Şeyh Haci Kabayi Efendi, Sütçü Şehid Beşir Ağa Hazretleri, Bursa’lı Seyyid Muhammed Haşim Efendi, Seyyid Sarı Abdullah Efendi, Işık Hüseyn Dede Efendi, Cevri İbrahim Efendi, La’li Şeyh Seyyid Muhammed Efendi, La’lîzade Seyyid Abdülbakî Efendi, Şeyhulislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi, Sadrazam Damad Şehid Ali Paşa, Seyyid Ali Ağa, Habeşizade Abdurrahim Rahimi Efendi, Za’îm Ali Ağa, Dilaver Ağazade Ömer Efendi, Şeyh İbrahîm Baba-yı Veli, Şeyh Seyyid Bekir Reşad Efendi, Şeyh Seyyid Abdülkadir-i Belhi Hazretleri, Şeyh Seyyid Muhammed Nüru’l-Arabi Hazretleri, Miralay Seyyid Eyyub Sabri Paşa, Haririzade Seyyid Muhammed Kemaleddin Efendi, Fatih Türbedarı Şeyh Hacı Ahmed Amiş Efendi *Kuddise Sirruhüm* Hazretleri’ni ve başka ba’zı zatları hal tercümeleri, i’tikâdları, silsileleri, meşrebleri, eserleriyle yazdık ve bunların eserlerini, matbu’ ve yazma nüshalarıyla tanıtarak, bunlardan tercümeler ve sadeleştirmeler yaptık.

Ba’zı Melami büyüklerinin, *Varidat* adlı eserine Arabça ve Türkçe şerhler yaptığından ötürü Şeyh Bedreddîn Mahmud bin İsra’il Efendi’yi de, orijinal kaynaklardan tafsilatlı yazarak, kendisi ve eserleri hakkında Ehl-i Sünnet alimlerinin fetvalarını ve hükümlerini, Osmanlı tarihlerinin değerlendirmelerini bildirdik.

İkinci Kısım’da [Kaynakça] kitabımızı hazırlarken istifade ettiğimiz 243’ü Eski Türkçe [Osmanlıca], 63’ü Arabça, 4’ü Farsça yazma ve matbu’ eser ve 11’i de Latin Harfli Türkçe eser olmak üzere 321 eserin ve kullandığımız 30 aded arşiv vesikasının listesini çıkardık.

Üçüncü Kısım’da, Melami büyüklerinden ba’zılarının türbelerinin ve kabr-i şerîflerinin bizzat çektiğimiz fotoğraflarını koyduk.

Bu kitabımızda *Şeri’atten ayrılanı; şeri’atin ve tarikatin edeblerinden bir edebini bile gözetmeyeni, iki gözümden biri de olsa çıkarırım!* düsturundaki hakiki *Melamiler*i bildirerek, şeri’atten haberleri olmadığı halde *Melamilik* iddia eden sahtekarları ayırmak; Melami büyüklerinden ba’zılarını *zındîk*, *mülhid*, *devlete asi*, *ihtilalci* kelimeleriyle itham edenlerin de haksızlığını, insafsızlığını, cehaletini göstermek istedik.