Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Es-Sava‘iku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ‘Ala Ehli’l-Bida‘ Ve’z-Zendeka

300,00 TL
201,00 TL

Rasûlullâh *Sallâhü Aleyhi Ve Sellem* Hazretleri’nin Ashâb-İ Kirâmı, Ehl-İ Beyti Ve Ehl-İ Beyt İmâmları *Radıyallâhü Anhüm Ecme‘În* Hazretleri Hakkında Şî‘a Fırkaları’nın, Râfızîler’in, Hâricîler’in Ve Bid‘at Ehli’nin Bâtıl İ‘tikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların Ve Risâlelerin En Mu‘teberi, En Mu‘temedi Ve En Tafsîlâtlısı Olan *Es-Savâ‘iku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ‘alâ Ehli’l-Bida‘ Ve’z-Zendeka* Kitâbının Mü’ellifi *Ehl-İ Sünnet Ve Cemâ‘at Mezhebi’nin Keskin Kılıcı* Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî *Rahmetullâhi Aleyh* Hazretleri [1503-1567] Hakkında Silsile-İ Aliyye Meşâyih-İ Kirâmı’ndan İmâm-İ Rabbânî Ve Mevlânâ Hâlid-İ Bağdâdî *Kuddise Sirruhümâ* Hazretleri Yüksek Sitâyişlerle Bahs Etmişler, Kitâblarından İstifâde Etmişlerdir. Bilhâssa Seyyid Abdülhakîm-İ Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri *İmâm-İ A‘zam, İmâm-İ Şâfi‘î, İmâm-İ Mâlik Ve İmâm-İ Hanbel Hazretleri’nden Sonra İslâm Âlemi’nin İlmi Ummânlar Gibi En Derîn Âlimi, Allâme-İ Beşer Ahmed-İ Heytemî Şihâbüddîn İbn Hacer* Diye Övmüştür.
*Es-Savâ‘iku’l-Muhrika*, Çoğu Kısmını Bu Kitâbımızda Ayrıca Tercüme Ettiğimiz Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî *Rahmetullâhi Aleyh* Hazretleri’nin *El-Kavlü’l-Muhtesar Fî Alâmâti’l-Mehdiyyi’l-Müntezar* Risâlesinde De Beyân Ettiği Mehdî Hazretleri’nin Alâmetlerini Ve Zuhûrunu, Deccâl’in Çıkışını, Meryem Oğlu Îsâ *Aleyhimessalâtü Vesselâm* Hazretleri’nin Gökten İnişini Sahîh Hadîs-İ Şerîfler İle Bildirmektedir.
*Es-Savâ‘iku’l-Muhrika*, İstanbul-Zeyrek’de Medfûn Nakşbendî-Müceddidî, Melâmî, Kâdirî, Şâzelî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-İ Tokâdî *Kuddise Sirruh* Hazretleri [1665-1745] Tarafından Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Edilmiştir.

Kitâbımız, Yedi Kısm’dır:

Birinci Kısm’da; *Es-Savâ‘Iku’l-Muhrika*Nın Mü’ellifi Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî Hazretleri’nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, Talebelerini Yazdık. Eserlerini Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Ta’rîhli Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Tanıttık. Gerek Arab Âleminde Ve Gerek Türkiye’de İbn Haceri’l-Heytemî Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Ve En Sıhhatli Hâl Tercümesi Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 99 Sahîfedir.

İkinci Kısm’da; *Es-Savâ‘Iku’l-Muhrika*Yı Osmânlı Türkçesi İle Tercüme Eden Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri’nin Hâl Tercümesini, Hocalarını, İlm Ve Tarîkat Silsilelerini, Talebelerini Ve Halîfelerini Yazdık. Eserlerinin Herbirini Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Ve Seçme Tercümelerle Bildirdik. Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî *Kuddise Sirruh* Hazretleri Hakkında Bugüne Kadar Yazılan En Tafsîlâtlı Hâl Tercümesi, Budur. Kitâbımızın Bu Kısmı, 100 Sahîfedir.

Üçüncü Kısm’da; *Es-Savâ‘İku’l-Muhrika*Da Nakller Yapılan 150 Kadar Kitâbı Dünyâ Kütübhânelerindeki En Eski Yazma Nüshalarından Tıbkıbasımlarla Yazdık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 70 Sahîfedir.

Dördüncü Kısm’da; *Es-Savâ‘İku’l-Muhrika*Nın Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî *Kuddise Sirruh* Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini, Kitâbın Aslının 5 Ayrı Yazma Nüshası İle Mukâyeseli Olarak Sâdeleştirdik Ve Tercüme Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 488 Sahîfedir.

Beşinci Kısm’da; Şî‘a Fırkaları, Râfızîler Ve Hâricîler Hakkında Dört Mezheb İmâmı *Radıyallâhü Te‘âlâ Anhüm Ecme‘în* Başta Olmak Üzere Hanefî, Şâfi‘î, Hanbelî, Mâlikî Mezhebi Âlimleri’nden 35 Âlim’in Fetvâlarını Tercüme Ettik. Bu Fetvâların Asllarının Tıbkıbasımlarını Yaptık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 48 Sahîfedir.

Altıncı Kısm’da; *Es-Savâ‘iku’l-Muhrika* Kitâbının Şeyh Muhammed Emîn-İ Tokâdî Hazretleri Tarafından Yapılan Tercümesini Birebir Çevirdik Ya‘nî Transkribe Ettik. Kitâbımızın Bu Kısmı, 300 Sahîfedir.
Yedinci Kısm’da; Kitâbımızı Hâzırlarken İstifâde Ettiğimiz 370’İ Yazma Ve 11’İ Matbû‘ 381 Aded Arabça; 6’Sı Yazma Ve 1’İ Matbû‘ 7 Aded Farsça; 55’İ Yazma Ve 13’Ü Matbû‘ 68 Aded Osmânlı Türkçesi İle Yazılmış Olmak Üzere 455 Kitâbın Listesini Çıkardık. Kitâbımızın Bu Kısmı, 23 Sahîfedir.

*Es-Savâ‘iku’l-Muhrika* Kitâbı Dînin Usûlünde, Furû‘unda, Mezhebde Ve Mes’elede Müctehid Ve Muhakkık Âlimlerin Kitâblarından Nakllerle Hâzırlandığından, Rasûlullâh *Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem* Hazretleri’nin Ashâb-İ Kirâmı Ve Ehl-İ Beyti *Radıyallâhü Anhüm Ecme‘în* Hakkında Şî‘a Fırkaları’nın, Râfızîler’in Ve Hâricîler’in Bâtıl İ‘tikâdlarına Ve İftirâlarına Reddiyye Olarak Yazılmış Kitâbların En Mu‘teberi, En Mu‘temedi Ve En Tafsîlâtlısıdır.