Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Erzincanlı Terzi Baba Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh Külliyatı

150,00 TL
100,50 TL

*Silsile-i Aliyye*den Nakşbendî-Müceddidî, Kadirî, Kübrevî, Çeştî, Sühreverdî, Zü’l-Cenahayn Zıya’üddîn Ebu’l-Beha Mevlana Muhammed Halid-i Bağdadî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mutlak halîfelerinden Nakşbendî-Müceddidî-Halidî Şeyh Abdullah-i Mekkî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin halîfelerinden Erzincan’lı Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Üveysî Şeyh Hayyat Muhammed Vehbî ya‘nî Terzî Baba *Kuddise Sirruh* Hazretleri [1780-1848] hakkında *İkinci Baskısı*nı yaptığımız bu kitabımız, Dört Kısm’dır:

Birinci Kısm’da; Terzî Baba *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin hal tercümesini, maddî ve ma‘nevî nesebini, eserlerini, menkıbelerini, talebelerini ve halîfelerini en sıhhatli, en mu‘teber kaynakların beyanlarıyla tafsîlatlı bildirdik. Halîfelerinden Erzincan’lı Leblebîci Baba’nın yazma nüshaları Ankara-Millî Kütübhane, No: 4148’de ve İstanbul-Süleymaniye Kütübhanesi, Yazma Bağışlar Kısmı, No: 2925’de bulunan *Tuhfetü’l-‘Uşşak* adlı Türkçe *Dîvançe*sinden 33 şiirini ve yine halîfelerinden Baybûrd’lu Seyyid İrşadî Baba’nın yazma mecmû‘alardan ve cönklerden aldığımız 5 şiiri ile yazma nüshası İstanbul-Süleymaniye Kütübhanesi, Erzincan Kısmı, No: 127’de bulunan 491 beytlik *Mevlid-i Şerîf Risalesi*nin temamını ilk kez bu kitabımızda transkribe ettik. Kitabımızın bu kısmı, 186 sahîfedir.

İkinci Kısm’da; Terzî Baba *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin Ehl-i Sünnet İ‘tikadı’nı ve Nakşbendî-Müceddidî-Halidî Yolu’nun adabını ve erkanını icmalen beyan buyurdukları Türkçe *Kenzü’l-Fütûh Risalesi*ni halîfelerinden ve damadlarından Hacî Hafız Muhammed Rüşdî Efendi’ye tanzîm ettirdiği 1214 beytlik Türkçe *Miftah-ı Kenz Risalesi*ni ilk kez tarafımızdan tesbît edilen 13 ayrı yazma nüshasıyla ve 8 ayrı matba‘a baskısıyla mukayeseli olarak Latin Harfleri ile yazdık ya‘nî transkribe ettik. Kitabımızın bu kısmı, 83 sahîfedir.

Üçüncü Kısm’da; bu kitabımızı hazırlarken istifade ettiğimiz 34’ü yazma ve 28’i matbû‘ 62 aded Eski Türkçe [Osmanlıca]; 7’si yazma ve 4’ü matbû‘ 11 aded Arabça; 5’i yazma ve 1’i matbû‘ 6 aded Farsça eser olmak üzere 79 eserin ve kullandığımız arşiv vesîkalarının, salnamelerin listesini çıkardık. Kitabımızın bu kısmı, 4 sahîfedir.

Dördüncü Kısm’da; *Miftah-ı Kenz Risalesi*nin diğer yazma nüshaları gibi ilk kez tarafımızdan tesbît edilen en eski tarîhli yazma nüshasının tıpkıbasımını yaptık. Bu nüsha *Kenzü’l-Fütûh* adıyla Hicrî 8 Rabî‘u’l-Ahir 1259’da [8 Mayıs 1843] ya‘nî Terzî Baba Hazretleri’nin ahırete irtihalinden 5 sene evvel istinsah edilmiş olup bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütübhanesi, Türkçe Yazmalar, No: 2340’dadır. Kitabımızın bu kısmı, 32 sahîfedir.

*Oryantalist-Akademik-Bilimsel* dedikodularla ve ölçülerle değil, *İlmî* mîzanla ve nizamla ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cema‘at Mezhebi gayretiyle Ehl-i Sünnet Alimleri’nin, Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Mevlevî, Uşşakî-meşreb zatların Arabça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi’yle yazdıkları kitablarından, Terzî Baba *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin *Miftah-ı Kenz Risalesi*nin 13 ayrı yazma nüshasından, 8 ayrı matba‘a baskısından; halîfelerinin ve talebelerinin beyanlarından, resmî arşiv vesîkalarından, salnamelerden tercümelerle, sadeleştirmelerle ve renkli tıpkıbasımlarla hazırladığımız bu kitabımız, Erzincan’lı Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Üveysî Terzî Baba *Kuddise Sirruh* Hazretleri hakkında bu zamana kadar yazılmış kitabların en tafsîlatlısıdır.