sadsad x
asdasd
24,00 TL
16,80 TL
%30 indirim
Kazancınız
:
7,20 TL
Bizi Biz Yapan Sevda Hakkında Bilgiler
Türü: Biyografik ve Otobiyografik Kitaplar
Sayfa Sayısı: 336
ISBN: 9789752864344
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Tipi: 2. Hamur
Basım Tarihi 2014
Afşar Timuçin
Afşar Timuçin
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Bizi Biz Yapan Sevda Kısa Özet

  Afşar Timuçin Bizi biz yapan sevda adlı eşinci romanında aşk tema`sı çerçevesinde bu toprakların orta kesim insanlarını gündelik ilişkileri içinde ayrıştırıcı bir gözle inceliyor. Öbür romanlarında olduğu gibi bu romanında da yazar dünyayla çekişmeden yaşayan azçok okumuş etmiş kendi halinde kimseleri güçlü yanlarıyla ve zayıflıklarıyla, umutlarıyla ve açmazlarıyla, tutkularıyla ve inançlarıyla, korkularıyla ve atılgalıklarıyla yansıtmaya yöneliyor. Bizi biz yapan sevda bu arada bu sıradan savaşçıların gündelik yaşam koşulları içinde göze aldıkları küçük serüvenleri ve yaşamı yeniden kurmak için ortaya koydukları çabaları konu ediniyor. 

  Yazar Özgeçmişi: Afşar Timuçin

  Af­şar Ti­mu­çin 1939’da Ak­hi­sar­’da (Ma­ni­sa) doğ­du. Fev­zi­pa­şa bu­ca­ğı (Ga­zi­an­tep) il­ko­ku­lu­nu, Ada­na Te­pe­bağ Or­ta­o­ku­lu­nu bi­tir­di. Ada­na Er­kek Li­se­si’n­de baş­la­dı­ğı li­se öğ­re­ni­mi­ni İstan­bul Er­kek Li­se­si’n­de ta­mam­la­dı. 1959-1960 ders yı­lın­da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’n­de Fran­sız Di­li ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mün­de ve Fel­se­fe bö­lü­mün­de baş­la­dı­ğı yük­sek öğre­ni­mi­ni 1967’de Ka­na­da­’nın Québec eya­le­ti Montréal ken­tin­de Montréal Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Fa­kül­te­si­’ni bi­ti­re­rek ta­mam­la­dı. 1968-1970 ara­sın­da Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si’n­de Fransız­ca okut­man­lı­ğı ya­ptı. 1968’de İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe bö­lü­mün­de Prof. Ma­cit Gök­ber­k’in da­nış­man­lı­ğın­da baş­la­dı­ğı *Des­car­tes’çı bil­gi ku­ra­mının te­mel­len­di­ri­li­şi* ad­lı dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nı 1970 ilk­ya­zın­da so­na er­dir­di.
  İs­tan­bul Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı fel­se­fe öğ­ret­men­li­ği­ yaptı. Dok­to­ra­sı gi­bi do­çent­liği­ni de *dı­şa­rı­dan* el­de et­ti, *Des­car­tes fel­se­fe­si­ne gi­riş* ad­lı ya­yım­lan­mış ça­lış­ma­sıy­la 29.4.1981 ta­ri­hin­de do­çen­t oldu.

  İs­tan­bul Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı­’nın Dev­let Kon­ser­va­tu­a­rı adıy­la Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si­’ne bağla­ma­sın­dan son­ra bu ku­rum­da li­sans, yük­sek li­sans ve ye­ter­lik-dok­to­ra dü­ze­yin­de dü­şün­ce ta­ri­hi, eğitim­bi­lim, es­te­tik gi­bi ders­ler oku­tan Af­şar Ti­mu­çin 1992’de pro­fe­sör­lü­ğe yük­sel­til­di. Afşar Timuçin 2001’de Kocaeli Üniversitesi’ne geçti. 2006’da bu üniversiteden emekli oldu.

   

 • 2. Hamur

Bizi Biz Yapan Sevda Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.