Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Arvasi Seyyidleri Hanedanı ve Hazret-i Şeyh Allame Seyyid Fehim-i Arvasi “Kuddise Sirruh”

200,00 TL
134,00 TL

Allâhü Sübhânehû Ve Te‘âlâ’nın tevfîkıyla ve lutfuyla hâzırladığımız ve *ARVÂSÎ SEYYİDLERİ HÂNEDÂNI VE ŞEYH ALLÂME SEYYİD FEHÎM-İ ARVÂSÎ KUDDİSE SİRRUH HAZRETLERİ* ismini verdiğimiz 768 sahîfelik bu kitâbımız, *YEDİ KISM*dır:
BİRİNCİ KISM’da, *Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz birincisi* Seyyid-i Büzürg Şeyh Tâhâ-i Hakkârî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek amcası ve ilk mürşidi olup Hicrî 1235 [1820] Senesi’nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf’de vefât eden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin hâl tercümesini ve *Geylânî Seyyidleri Ve Şerîfleri Hânedânı*ndan ba‘zılarının Bağdâd’dan Hakkârî taraflarına hicretlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin İmâmü Ebi’l-Haseni’l-Eş‘arî *Rahmetullâhi Aleyh* Hazretleri’nin İ‘tikâdı’na göre Kürdçe te’lîf ettiği *Hulâsa-i Akâ’id Risâlesi*ni tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 61 sahîfedir.
İKİNCİ KISM’da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin kâmil ve mükemmil mürşidi olup Hicrî 5 Şa‘bân 1269’da [14 Mâyıs 1859 Cum‘artesi] Hakkârî-Nehrî-i Şerîf’de vefât eden *Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz birincisi* Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid-i Büzürg Tâhâ-i Hakkârî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 74 sahîfedir.

ÜÇÜNCÜ KISM’da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin *Sohbet Şeyhi* ve Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek kardeşlerinden ve halîfelerinden olup Hicrî 1280 [1863] Senesi’nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf’de vefât eden Şeyh Seyyid Muhammed Sâlih-i Hakkârî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 28 sahîfedir.

DÖRDÜNCÜ KISM’da, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı’nı, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı ile alâkaları olan Hakkârî-Abbâsî Beğleri, Mahmûdî-Hoşâb Beğleri, Müks Beğleri, Bâyezîd-Çıldır Beğleri, Hîzân Beğleri ve İspayrid Beğleri ta’rîhlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 270 sahîfedir.

BEŞİNCİ KISM’da, *Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz birincisi* Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin *Ekmel Halîfesi* olup Hicrî 14 Şevvâl 1313’de [28 Mârt 1896 Cum‘artesi] Vân-Arvâs-i Şerîf’de âhırete irtihâl eden *Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz ikincisi* Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Allâme, Kâmil İnsân, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı’nın İftihârı Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 117 sahîfedir.

ALTINCI KISM’da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mübârek evlâdlarını, şerefli zürriyyetini ilk ve en sahîh kaynaklardan tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 166 sahîfedir.

YEDİNCİ KISM’da, bu kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz ve ba‘zılarının renkli tıbkıbasımlarını yaptığımız Arabça 73 yazma, 9 matbû‘ kitâb; Farsça 25 yazma, 5 matbû‘ kitâb; Osmânlı Türkçesi’yle yazılmış 50 yazma, 21 matbû‘ kitâb; Kürdçe 10 yazma, 2 matbû‘ kitâb ve Latin Harfli-Türkçe 8 kitâb olmak üzere 203 kitâbın; 95 Meşîhat Vesîkası ve 415 Arşiv Vesîkası olmak üzere 510 aded Resmî Arşiv Vesîkası’nın künyelerini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 13 sahîfedir.

Bu kitâbımız, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı Ta’rîhi ve Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz üçüncüsü ve Sonuncusu Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Üçışık *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin Kâmil ve Mükemmil Mürşidi, Üstâdı; Arvâsî Seyyidleri Hânedânı’nın İftihârı, Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz ikincisi Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri hakkında yazılmış en tafsîlâtlı kitâbdır.